สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา โทร. 02-6105200-30 ต่อ 5442, 5443  
 

 

 

1) เพื่อพัฒนาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ ให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการ
ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต
2) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นภาคผู้ผลิตบัณฑิตได้เชื่อมโยงสัมพันธ์
กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตและเกิดการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย
และการสร้างองค์ความรู้ใหม่
3) เพื่อให้องค์กรผู้ใช้บัณฑิตได้รับประโยชน์จากโครงงานหรืองานที่
นักศึกษาปฏิบัติ อีกทั้งใช้ประโยชน์จากสหกิจศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการสรรหา และพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
4) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ