สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา โทร. 02-6105200-30 ต่อ 5442, 5443
 
 

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจการดำเนินงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 แบบฟอร์มสำรวจ

ผลรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติและระดับเครือข่าย

ระดับชาติ (คลิ๊กเพื่อ Download เอกสารแนบ)

ระดับเครือข่าย (คลิ๊กที่ชื่อเครือข่ายเพื่อ Download เอกสารแนบ)

ผลประกวด 01เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน

ผลประกวด 02 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

ผลประกวด 03 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคอีสานตอนบน

ผลประกวด 04เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคอีสานตอนล่าง

ผลประกวด 05 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก

ผลประกวด 06 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

ผลประกวด 07 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง

ผลประกวด 08 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน

ผลประกวด 09 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

แบบฟอร์มการดำเนินการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษานานาชาติ

กระบวนการและมาตรฐานสหกิจศึกษา

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

Download
   

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

การสำรวจข้อมูลสหกิจศึกษาของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2552-2555

coop_1|coop_2|coop_3|coop_4|coop_5 รูปแบบwil |coop_6|from_1|from_2|from_3|

แผนการดำเนินการส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556-2558

เรื่อง "การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการจากการดำเนินงานสหกิจศึกษา"

คู่มือ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา

แผ่นพับ คู่มือ เรื่อง "การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับสถานประกอบการจากการดำเนินงานสหกิจศึกษา"

 
 
 
   
 
สรุปจำนวนสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค
   

เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด / กำกับ

รัฐ

ราชภัฏ

ราชมงคล

เอกชน

ว.ชุมชน

รวม

1) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
2) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
3) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
5) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
6) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
7) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
8) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
9) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

4
1
3
2
10
6
1
1
3

3
5
6
6
7
6
2
3
2

1
-
-
1
2
3
1
-
1

6
4
4
6
26
16
2
3
3

3
3
2
2
1
1
2
2
5

17
13
15
17
46
33
8
9
14

รวม

31

40

9

71

21

172

 

 

เว็บลิงค์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย

เหนือบน | เหนือล่าง | อีสานบน | อีสานล่าง | กลางบน | กลางล่าง | ตะวันออก | ใต้บน | ใต้ล่าง

เว็บลิงค์สมาคมสหกิจศึกษาไทย

สรุปการดำเนินงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย ปีการศึกษา 2551 - 2554
   
ภาคเหนือตอนบน | ภาคเหนือตอนล่าง | อีสานบน | อีสานล่าง | ภาคกลางตอนบน | ภาคกลางตอนล่าง
ภาคตะวันออก | ภาคใต้ตอนบน | ภาคใต้ตอนล่าง

ตารางสรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย ปีการศึกษา 2551 - 2555