สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา โทร. 02-6105200-30 ต่อ 5442, 5443
 
 

ประกาศผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ปี 2558

งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2558 ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 
Download
   
แบบฟอร์มการดำเนินการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษานานาชาติ

กระบวนการและมาตรฐานสหกิจศึกษา

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

การสำรวจข้อมูลสหกิจศึกษาของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2552-2555

coop_1|coop_2|coop_3|coop_4|coop_5 รูปแบบwil |coop_6|from_1|from_2|from_3|

แผนการดำเนินการส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556-2558

เรื่อง "การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการจากการดำเนินงานสหกิจศึกษา"

คู่มือ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา

แผ่นพับ คู่มือ เรื่อง "การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับสถานประกอบการจากการดำเนินงานสหกิจศึกษา"

 
 
 
   
 
สรุปจำนวนสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค
   

เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด / กำกับ

รัฐ

ราชภัฏ

ราชมงคล

เอกชน

ว.ชุมชน

รวม

1) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
2) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
3) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
5) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
6) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
7) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
8) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
9) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

4
1
3
2
10
6
1
1
3

3
5
6
6
7
6
2
3
2

1
-
-
1
2
3
1
-
1

6
4
4
6
26
16
2
3
3

3
3
2
2
1
1
2
2
5

17
13
15
17
46
33
8
9
14

รวม

31

40

9

71

21

172

 

 

เว็บลิงค์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย

เหนือบน | เหนือล่าง | อีสานบน | อีสานล่าง | กลางบน | กลางล่าง | ตะวันออก | ใต้บน | ใต้ล่าง

เว็บลิงค์สมาคมสหกิจศึกษาไทย

สรุปการดำเนินงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย ปีการศึกษา 2551 - 2554
   
ภาคเหนือตอนบน | ภาคเหนือตอนล่าง | อีสานบน | อีสานล่าง | ภาคกลางตอนบน | ภาคกลางตอนล่าง
ภาคตะวันออก | ภาคใต้ตอนบน | ภาคใต้ตอนล่าง

ตารางสรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย ปีการศึกษา 2551 - 2555