@ @ @ สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ยินดีต้อนรับทุกท่าน @ @ @

monorom

Creative Commons License


โครงการสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

[ University Business Incubator/UBI ]


ทำหน้าที่ส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาเชื่อมต่อกับโลก
ธุรกิจโดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

Inspire
ผลักดันและส่งเสริม ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
มาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าสูภาควิสาหกิจ

Teach
ให้คำปรึกษาและข้อมูล ในการจัดตั้งบริษัทของหน่วยบ่มเพาะและจัดฝึกอบรม
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้า ในใจฐานะผู้ประกอบการ

Connect
ประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดตั้งบริษัท

Create
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ธุรกิจใหม่และผู้ประกอบการรายใหม่ ในภาคธุรกิจ


การคิดค้นและวิจัยทำให้เกิดแนวคิดใหม่และวิทยากรใหม่ถือเป็นปัจจัยสำคัญ หนึ่งที่ผลักดันในประเทศพัฒนาอย่างแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ของคนในชาติจึงถือเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของประเทศ

งานวิจัยและการค้นพบอันทรงคุณค่าเหล่านี้เปรียบได้กับ “เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา” ในความเป็นจริงพบว่าในประเทศไทยมีเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญากระจายทั่วไป
ทว่าขาดการดูแลและเพาะบ่มให้เมล็ดพันธุ์นั้นงอกงาม บ้างถูกมัดรวมเก็บไว้บนหิ้งและถูกทิ้งอยู่แรมปี บ้างถูกทิ้งใหเคว้งคว้างกลางสายลมแห่งกฎเกณฑ์ หรือบ้างก็ถูกสายลมหอบไปงอกงาม ณ ถิ่นอื่น จนทำให้แผ่นดินไทยขาดต้นกล้าทางปัญญาที่แข็งแรงพร้อมเติบโต

UBIs จึงเล็งเห็นความสำคัญของการเพาะบ่มนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ศิษย์เก่า คณาจารย์ ตลอดจน ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวให้นำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นทรัพยากรการผลิตในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ สู่วิสาหกิจไทยในขณะที่พัฒนาศักยภาพในการบริหารงานและประกอบการจากภูมิปัญญาของตนเองในเวลาเดียวกัน


UBIs มีเครือข่ายองค์กรและสถาบันอุดมศึกษาจำนวนนับร้อยที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิด
ความสะดวกและประสิทธิภาพในการดำเนินงานจึงมีการจัดตั้ง
UBICO (University Business Incubators Coordinating Office) หรือ สำนักงานประสานงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เป็นสำนักงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยบ่มเพาะแต่ละหน่วย
โดยมีโครงการย่อยเพื่อให้ความสนับสนุน ดังนี้
• การจัดทำเว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลและการเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
• Virtual UBIs โครงการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่พร้อมจะจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะ
• การให้รางวัลธุรกิจดีเด่น (Best Practices) จากหน่วยบ่มเพาะ
• การจัดตั้งสโมสรหน่วยเพราะบ่มวิสาหกิจ (UBIs Club) ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะนำไปสู่การจัดตั้งสมาคมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแห่งประเทศไทยในอนาคต
• การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยบ่มเพาะในต่างประเทศ
• การผลักดันให้เกิดการร่วมหุ้นระหว่างภาครัฐและเอกชน
• การติดตามผลและการประเมินผลงานของหน่วยบ่มเพาะพร้อม
ทั้งเชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษารายใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
• การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อหน่วย UBIs ในวงกว้าง

จากต้นกล้าพันธุ์ใหม่สู่วิสาหกิจ :
UBIs พร้อมจะผลักดันประกายความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่นวัตกรรมล้ำสมัยที่สะท้อนความอุดมแห่งภูมิปัญญาของคนไทย
และดึงดูดความสนใจจากตลาดโลกโดยมุ่งหวังให้เกิดธุรกิจใหม่ (New Businesses)
ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Properties) และผลิตผู้ประกอบการรายใหม่สู่ภาควิสาหกิจ
(New Entrepreneurs) ระบบเศรษฐกิจที่ยังพึ่งพาทรัพยากรทางกายภาพที่นับวัน
ก็จะร่อยหรอลงทุกทีนั้นดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับกระแสเศรษฐกิจโลกที่เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเช่นในปัจจุบัน ดังนั้นจึงการเสาะหาทรัพยากรตัวใหม่ที่สามารถนำมาใช้ได้อย่าง
ไม่มีวันหมดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและทรัพยากรดัง กล่าวคือ ทรัพยากรปัญญาของคนในสังคม UBIs เล็งเห็นขุมทรัพย์แห่งปัญญาอันทรงค่าแปรเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินมีมูลค่าได้ และก็จะนำพาเศรษฐกิจไทยไปสู่สังคมเศรษฐกิจบนฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy)
ในที่สุด ขณะเดียวกันคนในสังคมก็จะร่ำรวยความคิดพร้อมผลิตนวัตกรรมทางปัญญาได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 

ติดต่อโครงการ
สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
Tel. 02-6105335, 02-6105444, 02-6105341
Fax. 02-3545607

 


>>> คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด <<<

หนังสือ UBI กับเส้นทางพัฒนาประเทศไทย ประกอบด้วย
- ประวัติความเป็นมา UBI
- เครือข่าย UBI ทั่วประเทศ
- ผลการดำเนินงาน
- บทความพิเศษผู้บริหาร
- ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะของ UBI
----------------------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด : ข้อมูลติดต่อเครือข่าย UBI
----------------------------------------------------------------------------------------