@ @ @ สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ยินดีต้อนรับทุกท่าน @ @ @

monorom


Creative Commons License 

อำนาจหน้าที่สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา

1. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายอุดมศึกษาให้เป็นปัจจัยหลักในกระบวนการกำกับ นโยบายและพัฒนา
ความเข้มแข็งของการอุดมศึกษา ชุมชน สังคมและประเทศ
2. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร
3. ส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างผู้ประกอบการ
และพัฒนาความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจของประเทศ
4. ประสานส่งเสริมสนับสนุนและกำกับการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย