@ @ @ สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ยินดีต้อนรับทุกท่าน @ @ @

monorom

Creative Commons License


ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครังที่ 5 พ.ศ.2556 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556
ณ ห้อง Event Hall 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ลงทะเบียนได้ที่ http://www.qr-register.siam.edu/
>>>>แผนที่<<<<<<

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2556


รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีและมีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี


การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2556

กำหนดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2555
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2556

กำหนดการประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8 : นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน
และ การประชุมวิชาการโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ระดับชาติ
ประจำปี 2555


การประกาศเกียรติคุณเพื่อรับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครู
ผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖


โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"

รายชิ่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี
ประจำปี พ.ศ. 2555