ประชุมติดตามและประเมินผล
การจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีข้าวและผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรเทคโนโลยีลำไยและผลิตภัณฑ์

จากการประชุม มีการแสดงสาธิตการแปรรูุปผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ทองม้วนลำไย ไอศครีมจากข้าว จากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

จัดทำโดย กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ และใช้ประโยชน์งานวิจัย