@ @ @ สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ยินดีต้อนรับทุกท่าน @ @ @

monorom


Creative Commons License
ขอเชิญเข้าร่วมงาน i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017

ในวันที่ 5 - 8 ตุลาคม 2560 ณ ภิรัชฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

โดยท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ http://www.innovationth.com

 

 

ข้อกำหนดโครงการ (TOR – Term of Reference)
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (“U-School Mentoring”)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
[DOWNLAD]

 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

- สรุปข้อมูลการดำเนินการโครงการฯ จำแนกตามเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่าย (การดำเนินการ ปี 2560) [DOWNLOAD]

- ข้อมูลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี พ.ศ. 2560
          1. เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
          2. เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
          3. เครือข่ายภาคกลางตอนบน
          4. เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
          5. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
          6. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
          7. เครือข่ายภาคตะวันออก
          8. เครือข่ายภาคใต้ตอนบน
          9. เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง

------------------------------------------------------------------

 

สกอ. เสริมพลังประชารัฐด้วยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา เพื่อไปสู่อุดมศึกษา 4.0

-----------------------------------------------------------------------------

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545 [Download]

5-9-2559 แบบฟอร์มจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 - 2558 และแบบฟอร์มร้องเรียน [Download]

 

ข้อกำหนดโครงการ(TOR) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ปีงบประมาณ 2560

ข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สกอ. ปีงบประมาณ 2560

ข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สกอ. ปีงบประมาณ 2560

ข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง สกอ. ปีงบประมาณ 2560


...................................................................................
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนิน
โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2559

...................................................................................

เครือข่ายอุดมศึกษา
- การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560
- สรุปข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

การจัดการความรู้ของสำนัก/หน่วยงาน (KM)ภายใน สสอ. ปี 2558
- ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2558 เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6
- ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ :ผลกระทบต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

การจัดการความรู้ของสำนัก/หน่วยงาน (KM)ภายใน สสอ. ปี 2557
- การเตรียมต้นฉบับสำหรับตีพิมพ์ในวารสารเชิงวิชาการ
- กรณีศึกษาจากการเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ - ทบทวนจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558
- โครงการจัดการความรู้ เรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา

--------------------------------------------------------------------------

การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF / Word)

 

...อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด คลิ๊ก...ประชุมติดตามและประเมินผลการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีข้าวและผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรเทคโนโลยีลำไยและผลิตภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การตรวจเยี่ยม (site Visit) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

 

...อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊ก...

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน <คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม>