@ @ @ สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ยินดีต้อนรับทุกท่าน @ @ @

monorom


Creative Commons License::::::หน้าที่ความรับผิดชอบ::::::

  1. กำหนดทิศทาง นโยบาย และหลักเกณฑ์ในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการจัดการความรู้จากงานวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหา
    ต่าง ๆ ได้ตามนโยบายรัฐบาล ก่อให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็ง ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้
  3. จัดทำฐานข้อมูลด้านการวิจัยทางการอุดมศึกษาของประเทศ
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การตีพิมพ์เผยแพร่ การประชุม
    สัมมนา จัดเวทีแสดงผลงานวิจัย
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบห