@ @ @ สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ยินดีต้อนรับทุกท่าน @ @ @

monorom


Creative Commons License::::::หน้าที่ความรับผิดชอบ::::::

 1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสถานภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข  
  ปัญหา การจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. กำกับ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินการสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน  วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อจัดทำกรอบหลักเกณฑ์แนวทาง แนวปฏิบัติในการกำกับติดตามการบริหารจัดการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ   สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในด้านต่าง ๆ
 4. ส่งเสริม สนับสนุนสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษีสรรพากร สรรพสามิต ภาษีเงินได้และอากรนำเข้าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 5. ส่งเสริม ประสาน การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้เป็นไปตาม
  ข้อกำหนด พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบัน การแต่งตั้งคณาจารย์ การออกหนังสือรับรองอาจารย์ชาวต่างชาติให้ทำงานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
 6. กำหนดแนวทาง ขั้นตอนวิธีในการดำเนินกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่อยู่ในความควบคุม เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมีคุณภาพและ มาตรฐาน
 7. บริหารจัดการงานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เลิกกิจการ และชำระบัญชีภายหลังการเลิกกิจการ รวมทั้งเป็นนายทะเบียน
 8. ให้คำปรึกษาแนะนำและวินิจฉัย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากร เจ้าหน้าที่สถาบัน อุดมศึกษา ในการพัฒนาสถาบันและสิทธิประโยชน์ในเรื่องต่างๆ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
  ทางการเงินให้กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย