@ @ @ สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ยินดีต้อนรับทุกท่าน @ @ @

monorom


Creative Commons License::::::หน้าที่ความรับผิดชอบ::::::

  1. ส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการ เพื่อสร้างผู้ประกอบการและพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นชุมชน และประเทศ
  2. ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างนวัตกรรม เพื่อการสร้างธุรกิจและผู้ประกอบการ
  3. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการถ่ายทอดองค์ความรู้
    และเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลา

:::::: กิจกรรมปีงบประมาณ 2555 ::::::

1. โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

- จัดทำวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ / การจัดประชุมคณะทำงานประเมินผล

การปฏิบัติงานหน่วย UBI

- ประสานงานกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการฯ

- จัดเตรียมข้อมูลและสรุปผลการติดตามการทำงานของหน่วย UBI ( ปี2544 )

- เตรียมข้อมูลหน่วย UBI จัดตั้งใหม่ทั้ง 7 แห่ง (ปี2555)

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- ติดตามประเมินผลการดำเนินการ

3.โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หณ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

-ชี้แจงลักษณะการดำเนินการ การนำเสนอข้อมูลโครงการและประสานงานฯ

<<เอกสารเผยแพร่กลุ่มงาน>>