@ @ @ สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ยินดีต้อนรับทุกท่าน @ @ @

monorom


Creative Commons License::::::หน้าที่ความรับผิดชอบ::::::

 1. จัดทำแผน ข้อกำหนด เกณฑ์มาตรฐาน และกรอบงบประมาณ เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนและนโยบายอุดม ศึกษา
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในรูปแบบเครือข่าย
  ให้เกิดบูรณาการเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ในมิติต่าง ๆ ในด้านการใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกัน
  ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดการเชื่อมโยงการ ศึกษากับภาคการผลิต เพื่อให้การผลิตบัณฑิตสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ
 4. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามแผนงานโครงการและตัวชี้วัด ที่กำหนด
 5. จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา และโครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา
 6. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการอำนวยการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดม ศึกษา คณะอนุกรรมการส่งเสริม
  และพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะทำงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และร่วมประชุม
  คณะกรรมการบริหารเครือข่ายที่จัดตั้งในฐานะกรรมการผู้แทนสำนัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 7. ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและแสวงหาแนวทางเกื้อกูลระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
  และหน่วยงาน องค์กรภายนอก
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย