ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาอนุมัติปริญญาบัตร
รุ่น 30 ต.ค.2555

 
     
  (24 ก.ค. 57) ประกาศ คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน เรื่อง การรับปริญญาบัตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน (ครั้งที่ 2) DOWNLOAD  
     
     
  (4 เม.ย. 57) ประกาศ คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน เรื่อง การรับปริญญาบัตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน (ครั้งที่ 1)  
  * นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 30 ต.ค. 2555 และได้รับอนุมัติปริญญาบัตร (ครั้งที่ 1) + นักศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รุ่นอนุมัติปริญญาบัตรก่อนวันที่ 30 ต.ค.55) + นักศึกษาที่ปริญญาบัตรผิดส่งมาแก้ไข DOWNLOAD  
 

หมายเหตุ : นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษารุ่น 30 ต.ค. 2555 และมีรายชื่อให้รับ transcript แล้ว แต่ยังไม่มีรายชื่อให้รับปริญญาบัตร ในครั้งที่ 1
กรุณาดูในประกาศครั้งที่ 2 (24 ก.ค. 57)

 
     
  ** แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจเพื่อรับปริญญาบัตร DOWNLOAD  
     
 


ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาอนุมัติปริญญา
ก่อนวันที่ 30 ต.ค. 2555

 
     
  (6 มี.ค.56)  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน (ฉบับที่ 2) เรื่อง การรับใบปริญญาบัตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน (ครั้งที่ 2) DOWNLOAD  
  (14 ม.ค.56)  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน เรื่อง การรับใบปริญญาบัตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน (ครั้งที่ 1) DOWNLOAD  
     
  ** แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจเพื่อรับปริญญาบัตร DOWNLOAD  
   
 

ประกาศทั่วไป


 
  (20 พ.ย. 56) ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน (ที่ไม่สำเร็จการศึกษา) และ สกอ. ได้จัดส่งสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอน DOWNLOAD  
     
  (21 ก.พ.56) การเทียบโอนความรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยอีสาน DOWNLOAD  
   
 


ประกาศ เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาอนุมัติปริญญา 13/2555
วันที่ 30 ต.ค. 2555

 
  (16 ก.ค. 56) ประกาศ คณะอนุกรรมการทำงานเพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของผลการศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน
(ฉบับที่ 11) เรื่อง การรับหนังสือรับรองและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน (ครั้งท ี่9) DOWNLOAD
 
     
  (14 พ.ค. 56) ประกาศ คณะอนุกรรมการทำงานเพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของผลการศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน
(ฉบับที่ 10) เรื่อง การรับหนังสือรับรองและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน (ครั้งที่ 8) DOWNLOAD
 
     
  (28 มี.ค. 56) ประกาศ คณะอนุกรรมการทำงานเพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของผลการศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน
(ฉบับที่ 8) เรื่อง การรับหนังสือรับรองและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน (ครั้งที่ 6) DOWNLOAD
 
     
  (15 มี.ค. 56) ประกาศ คณะอนุกรรมการทำงานเพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของผลการศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน
(ฉบับที่ 7) เรื่อง การรับหนังสือรับรองและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน (ครั้งที่ 5) DOWNLOAD
 
     
  (1 มี.ค. 56) ประกาศ คณะอนุกรรมการทำงานเพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของผลการศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน
(ฉบับที่ 6) เรื่อง การรับหนังสือรับรองและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน (ครั้งที่ 4) DOWNLOAD
 
     
  (26 ก.พ. 56) ประกาศ คณะอนุกรรมการทำงานเพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของผลการศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน
(ฉบับที่ 5) เรื่อง การรับหนังสือรับรองและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน (ครั้งที่ 3) DOWNLOAD
 
     
  (22 ก.พ. 56) ประกาศ คณะอนุกรรมการทำงานเพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของผลการศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน
(ฉบับที่ 4) เรื่อง การรับหนังสือรับรองและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน (ครั้งที่ 2) DOWNLOAD
 
     
  (21 ก.พ.56) ประกาศ คณะอนุกรรมการทำงานเพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของผลการศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน
(ฉบับที่ 3) เรื่อง กำหนดวันสิ้นสุดการส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อการออกใบรายงานผลการศึกษา (Trancript) และใบปริญญาบัตร DOWNLOAD
 
     
  (18ก.พ.56) ประกาศ คณะอนุกรรมการทำงานเพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของผลการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน
(ฉบับที่ 2) เรื่อง การรับหนังสือรับรองและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน (ครั้งที่ 1) DOWNLOAD

 
     
  (11ม.ค.56) ประกาศ คณะอนุกรรมการทำงานเพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของผลการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน
เรื่อง ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อการออกใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
และใบปริญญาบัตร DOWNLOAD (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาอนุมัติปริญญา 13/2555 วันที่ 30 ต.ค. 2555)

:::::หนังสือนำส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบปริญญาบัตร DOWNLOAD
 
   
  **กรณีนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และมีความประสงค์ขอหนังสือรับรองการเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไปใช้ก่อน  
  download แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรอง
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง (ผู้สำเร็จการศึกษา)
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง (ยังไม่สำเร็จการศึกษา)
 
     
 

:::::ติดต่อสอบถาม:::::: 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ชั้น 6)
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2610 5338  โทรสาร 0 2354 5607
E-mail: ohec.esu@gmail.com
คลิกดูแผนที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 


จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา