@ @ @ สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ยินดีต้อนรับทุกท่าน @ @ @

monorom


Creative Commons Licenseเอกสารประกอบการเผยแพร่

(1) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ

[Download]

(2) ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกำหนดการยื่นเอกสารฯ

[Download]

 

การสัมมนาเรื่อง "Trademark and Branding Strategies for The University Technology Transfer Offices" ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

 

การแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 [Download]

 

แจ้งซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการออกระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เอกสารประกอบการประชุม "การพัฒนางานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใช้แนวทางการทำงานแบบ Value Stream Mapping (VSM)" [Download]

 

การจัดการความรู้ (KM)

(1) องค์ความรู้เกี่ยวกับ UBI [Download]

(2) องค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยฐานราก [Download]

(3) การจัดงาน AUTM ASIA 2016 [Download]

-----------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารกลุ่มพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

  1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีและรายงานงบการเงินประจำปี ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉ.2) พ.ศ.2558 (เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีฯ -- Download)
  2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
  3. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2554
  4. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2554
  5. กำหนดการยื่นเอกสารการขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2555
  6. เอกสารประกอบการบรรยาย การแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร (KM Days) เรื่อง สสอ. กับ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน_27 กรกฎาคม 2555


เอกสารกลุ่มส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และใช้ประโยชน์งานวิจัย


   

- ดาวน์โหลดผลงานวิจัย "การพัฒนาเต้าหู้นมสดเสริมใยอาหารจากเปลือกส้มโอผง"

 

เอกสารกลุ่มส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ


หนังสือ UBI กับเส้นทางพัฒนาประเทศไทย ประกอบด้วย
- ประวัติความเป็นมา UBI
- เครือข่าย UBI ทั่วประเทศ
- ผลการดำเนินงาน
- บทความพิเศษผู้บริหาร
- ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะของ UBI

 

จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศีกษา ( 3 ก.ย. 55 )

 

จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศีกษา ( 17 ธ.ค. 55 )