@ @ @ สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ยินดีต้อนรับทุกท่าน @ @ @

monorom


Creative Commons License 

เบอร์โทรติดต่อ สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักฯ........................................ 02-039-5550 (งานเลขานุการ 02-039-5551)
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา............................ 02-039-5549, 02-039-5552-4
กลุ่มส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่และใช้ประโยชน์งานวิจัย... 02-039-5545-8
กลุ่มส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ............. 02-039-5541-4
กลุ่มบริหารงานทั่วไป....................................... 02-039-5535-6
โทรสาร  02-354-5607