monorom

Creative Commons License


กิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศประจำปี 2556

สัมมนาพัฒนาหลักสูตรธุรกิจบริการท่องเที่ยวและหลักสูตรอุตสาหกรรมและการบริการ
ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ


ประชุมประธานกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย 9 แห่ง

พิธีเปิดตัว "กองทุนตั้งตัวได้"


การประชุมวิชาการ เรื่อง"เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าว"

บทบาทของ สกอ. ต่อการสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษา

สกอ. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยจัดการทรัยพ์สินทางปัญญา

ตรวจเยี่ยม (site Visit) และิติดตามประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐ
ร่วมเอกชนในเชิงพาณชิย์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา


งานแถลงผลการดำเนินงาน ๓๑ นโยบายหลักด้านการศึกษา

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 และการจัดทำข้อตกลงประเมินผล
การปฏิบัติราชการ รอบที่ 2

โครงการ “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ” วันที่ 23 สิงหาคม 2555
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

 

โครงการ "รัฐบาลพบประชาชน ทุน เพื่อคุณภาพชีวิต" วันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน ย่านหัวหมาก

 

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในส่วนที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ ห้องกิ่งเพชรโรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

สกอ.ประชุมการขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการ อพ. สธ.