โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

             การสนับสนุนการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างกลไกเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น
                                      
    โดยนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดทักษะความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน

ระดับเครือข่าย A
ภารกิจเครือข่ายเชิงพื้นที่ ๓ ระดับ            โครงสร้างการบริหาร                                 
ระดับเครือข่าย B
ระดับเครือข่าย C
(ระดับส่วนกลาง-สกอ.)
คือ คณะอนุกรรมการอำนวยการ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา เป็นศูนย์กลางกำกับนโยบาย และการจัดสรรทรัพยากร - งบประมาณ

(ระดับพื้นที่ส่วนภูมิภาค) คือ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษารวม 9 แห่ง เป็นศูนย์ประสานโครงการเพื่อการกลั่นกรอง ตรวจสอบ
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการวิจัย

(ระดับเครือข่ายเชิงประเด็น - Issue base) คือ เครือข่ายระดับปฏิบัติการซึ่งเดิม สกอ. กำหนดให้มีเครือข่ายการวิจัยรวม ๘ แห่ง แต่ในปีงบประมาณ 2553
เป็นต้นไป สกอ. กำหนดให้เครือข่ายการวิจัยปรับเป็นระดับเครือข่าย C รวมจำนวน 9 แห่ง .
                   Homepage
            
           Sample project
     
   TOR Research
        
Research project

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ณ สถานที่จริง (Site visit)
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง

ชื่อโครงการ :    การศึกษาชนิดของเส้นด้ายที่เหมาะสำหรับการย้อมสีธรรมชาติจากดินลูกรังสำหรับทอผ้าพื้นเมือง กรณีศึกษาผ้าทอบ้านสะพานพลา ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : นางสิริพรรณ เพชรประกอบ สังกัด :  วิทยาลัยชุมชนสงขลา