1. รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)
                (จำนวน 88 หลักสูตร ตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560)

           2. รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)
               (จำนวน 37 หลักสูตร ตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561)
Back