แนวทางการคำนวณคะแนนองค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3D” (ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 และ 10.2)

ในปีการศึกษา 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเพิ่มตัวบ่งชี้ตามนโยบาย 3D ไว้ใน CHE QA Online ซึ่งการรายงานผล IQA ในระบบกลาง ระบบจะแยกรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 44 ตัว และตัวบ่งชี้ตามนโยบาย 3D เพื่อสะดวกต่อการรายงานผลการดำเนินงาน 3D ต่อกระทรวง อย่างไรก็ตามในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา สามารถดำเนินการได้ทั้ง 2 กรณี คือ คำนวณแยก หรือคำนวณรวมทุกตัวบ่งชี้ทั้ง 44 ตัว อัตลักษณ์และนโยบาย 3D ซึ่งจะสะท้อนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในทั้งหมดที่สถาบันดำเนินการได้

click ที่นี่เพื่อ Donwload เอกสารองค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”