Home | Contact BHES | Link Other
 

การแบ่งส่วนราชการภายใน สมอ.
อำนาจหน้าที่ของ สมอ.
ผู้บริหารภายใน สมอ.
บุคลากรภายใน สมอ.
ดาวโหลดเอกสารและคู่มือต่างๆ
ดาวโหลดรายละเอียดโครงการและสัมมนา


        
 


 


     สรุปผลการประชุมวิชาการเรื่อง สรุปผลการตรวจประเมินการจัดการ
     ศึกษานอกสถานที่ตั้ง ปี งบประมาณ พ.ศ.2555
 

รับสมัครงานตำแหน่ง "ผู้สอบบัญชี (A Project Financial  
     Statement Audit)" จำนวน 1 อัตรา  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
หลักสูตรการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
     ที่มีผลการประเมิน
"ผ่าน" จากการตรวจประเมินโดย
     ผู้ทรงคุณวุฒิในปีงบประมาณ 2555 และได้รับการ
     รับทราบแล้วโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา คลิก...
 


อ่านข่าวที่ผ่านมา...>
แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/
     กลุ่มวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา
 

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการรับรององค์กรและ
     หลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบัตร
     หรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง การให้ประกาศนียบัตร
     และการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ พ.ศ.2554
แก้คำผิด
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ข้อกำหนด
     ว่าด้วยสถานพยาบาล พ.ศ.2554 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
     ฉบับประกาศและงานทั่วไป
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรอง องค์กรการศึกษาที่ดำเนินการหลักสูตร
     ปริญญา สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ.2556
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปริญญากิติมศักดิ์


อ่านประกาศกระทรวง,ฎกระทรวงอื่นๆ...> 

อ่านข่าวที่ผ่านมา...>

 
รายชื่อหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้ สำนักงาน ก.พ. รับรองปริญญา  คลิก...
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลหลักสูตรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา คลิก..

อ่านข่าวย้อนหลังอื่นๆ...>

 
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ไฟล์บรรยาย เรื่อง แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพอุดมศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ

แก้ไขและเพิ่มเติมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพคลิก...
อ่านข่าวประกันคุณภาพการศึกษาอื่นๆ...>
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ดูคู่มืออื่นๆ ...>
     


      


Home
 | ส่วนราชการภายในสำนัก | อำนาจหน้าที่ของสำนัก | ผู้บริหารสำนัก | บุคลากร | เอกสาร/คู่มือ | โครงการ/สัมมนา 

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ชั้น 8 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-354-5564  โทรสาร 02-354-5530 
Last modified: 18-04-2557 01:59 PM.Web Design Factory

สถิติการเข้าชม
Best veiw with 1280 x 960 pixels window.