OHEC ติดต่อ สมอ. | หน่วยงานภายใน สกอ.


 

 


        
 


 


 


ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการเตรียมบุคลากรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย  
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  
มติคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) เฉพาะในองค์ประกอบที่ 1 เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และ 2559)  
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualification Framework for Higher Education)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา :
    มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) แผนที่การกระจายความรับผิดชอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ   
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.. 2558  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559
การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการอุดมศึกษาไทยสู่สากล  
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
TQF and the Development of Professional Standards Framework 6-8 May 2015 Chiangmai Orchid Hotel, Chiangmai
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน โดย นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย : ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา

อ่านข่าวที่ผ่านมา...>ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2560
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

อ่านประกาศกระทรวง,ฎกระทรวงอื่นๆ...>


เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 7 มิถุนายน 2561

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และนำสู่การปฏิบัติ
ที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพขอวิชาชีพอาจารย์ วันที่ 13 มีนาคม 2561

อ่านข่าวที่ผ่านมา...>


 
 
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลหลักสูตรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา คลิก..
 

 

-ไม่มี-


 

คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557 (ณ วันที่ 4 ก.ค.59)


 

เอกสารประกอบการประชุม Retreat ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ประเด็นในการกำกับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2548
การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ  
หากสถาบันอุดมศึกษาใด มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
    โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ขอให้มีหนังสือหารือมาที่สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สกอ.
หนังสือคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 มีจำหน่ายแล้ว!! ติดต่อเบอร์ 02-610-5270
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใ
    ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2557
 
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

อ่านข่าวประกันคุณภาพการศึกษาอื่นๆ...>      !

ดูคู่มือและเอกสารการเผยแพร่อื่นๆ ...>


สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

เลขที่ 328 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5611-12, 02-039-5617, 02-039-5622, 02-039-5627, 02-039-5632 โทรสาร 02-039-5664-5
Last modified: 23-04-2561 05:30 AM.


Home
 | ส่วนราชการภายในสำนัก | อำนาจหน้าที่ของสำนัก | ผู้บริหารสำนัก | บุคลากร | เอกสาร/คู่มือ | โครงการ/สัมมนา