สรุปรายการหลักสูตร ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2549


หลักสูตรเข้า..

ลำดับ รายการหลักสูตร สถาบันการศึกษา
1 1.เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
4.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ม.แม่โจ้
2 1.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
2.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีการก่อสร้าง,ชีววิทยา,อิเล็กทรอนิกส์ 
 
  คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
4.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
5.ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
มรภ.อุบลราชธานี
3 1.ศาสนศาสตรบัณฑิต (ล.ปรับปรุง 2549) จำนวน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว,การศึกษานอก
   ระบบ,การบริหารการศึกษา,การประถมศึกษา,การศึกษาปฐมวัย,การสอนภาษาอังกฤษ,การสอนภาษาไทย
2.ศาสนศาสตรบัณฑิต (ล.ใหม่ 2548) จำนวน 1 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.(ล.ปรับปรุง 2547)จำนวน6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว,การศึกษานอกระบบ,การบริหารการ
   ศึกษา,การประถมศึกษา,,การสอนภาษาอังกฤษ,การสอนภาษาไทย
ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
4 1.หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต สาขาวิชาการศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มรภ.ภูเก็ต
5 1.นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการเมือง ม.เกริก
6 1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน์ ม.เกษตรศาสตร์
7 1.วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
2.ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
3.สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ม.เชียงใหม่
8 1.ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำทางการบริหาร การศึกษา
2.หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สาขาวิชาการศึกษา(เก่า), หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
   ปฐมวัย,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
มรภ.สกลนคร
9 1.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(ล.ปรับปรุง 2549)
2.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(ล.นานาชาติ)
3.สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม,สถาปัตยกรรมภายใน
4.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
5.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ม.เทคโนพระจอมเกล้าธนบุรี
10 1.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมเหมืองแร่,วิศวกรรมวัสดุ,วิศวกรรมการ
   ผลิต,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
ม.สงขลานครินทร์
11 1.หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาการศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์,สังคมศึกษา,ดนตรีศึกษา
2.หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาการศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา,พลศึกษา
มรภ.ภูเก็ต
12 1.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม
13 1.ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มรภ.รำไพพรรณี
14 1.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี,การตลาด,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ฟาร์อีสเทอร์น
15 1.หลักสูตรการจัดการ 4 ปี ต่อเนื่อง 2 ปี,การบัญชี 4 ปี ต่อเนื่อง 2 ปี,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี ต่อเนื่อง 2 ปี ว.บัณฑิตบริหารธุรกิจ
16 1.อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
2.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
4.ครุศาสตรบัณฑิต(การศึกษาปฐมวัย), (5 ปี) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
มรภ.สวนดุสิต

หลักสูตรออก..

ลำดับ รายการหลักสูตร สถาบันการศึกษา
1 1.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
2.วิชาโทสังคมวิทยา
3.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ม.ทักษิณ
2 1.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
2.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
4.ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนด์,ทันตกรรมหัตถการ
5.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
6.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
7.แพทยศาสตรบัณฑิต
8.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม(ภาคพิเศษ),เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม(ปกติ)
9.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
10.พยาบาลศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง)
ม.มหิดล
3 1.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
2.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
3.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
4.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
5.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
6.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
7.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
8.ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
9.ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
10.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
11.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยา(นานาชาติ),พฤกษศาสตร์,สัตววิทยา
12.ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
13.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
14.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
15.ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
16.บริหารธุรกิจบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการบัญชี
17.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
18.ศิลปบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาศิลปะประยุกต์
19.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ม.สงขลานครินทร์
4 1.สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ ส.เทคโนพระจอมเกล้าลาดกระบัง
5 1.ศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
6 1.การจัดการดุษฏีบัณฑิต
2.นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
มรภ.สวนดุสิต
7 1.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2.วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน,พืชสวน
3.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ม.นเรศวร
8 1.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
2.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ม.รามคำแหง
9 1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
2.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ม.แม่ฟ้าหลวง
10 1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท ม.อุบลราชธานี
11 1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง,วิศวกรรมโทรคมนาคม,วิศวกรรมการผลิต
2.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(ล.ใหม่/นานาชาติ)
3.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ,วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด,เทคโนโลยีวิศวกรรมไม้
4.วิทยาศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ส.เทคโนพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13 1.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
2.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์,การผลิตสัตว์,โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
3.ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4.ศึกษาศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
14 1.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
4.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
5.ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
6.ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
7.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
8.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ม.ขอนแก่น
15 1.การผังเมืองบัณฑิต
2.แพทยศาสตรบัณฑิต
3.ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
4.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
5.บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ม.ธรรมศาสตร์
16 1.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
2.ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
3.การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ,การบริหารการศึกษา
4.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม,สิ่งแวดล้อมศึกษา
5.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ม.มหาสารคาม
17 1.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
2.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา,สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
3.เภสัชศาสตรดุษฏีบัณฑิต
4.เภสัชศาสตรบัณฑิต
5.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
6.ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
7.อนุปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
8.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
ม.ศิลปากร
18 1.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์,สัตวศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
19 1.พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
2.การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
3.วิชาโทประวัติศาสตร์,ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร,จิตวิทยา,การจัดการการท่องเที่ยว,นิเทศศาสตร์,ศาสนาและปรัชญา,
   รัฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ,สังคมวิทยาการท่องเที่ยว,สังคมวิทยา,ภาษาไทย,ภูมิศาสตร์,ภาษาจีน,ภาษาเกาหลี,ญี่ปุ่น,ภาษาอังกฤษ,
   การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม,นิติศาสตร์,เศรษฐศาสตร์
4.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
5.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
6.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
7.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร,บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์,ภาษาไทย
8.การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
9.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
10.เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
11.นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
12.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา,ภูมิศาสตร์
13.บริหารธุรกิจบัณฑิต และต่อเนื่อง
14.นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
15.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
16.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน,เกาหลี,ญี่ปุ่น,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,การพัฒนาชุมชน,ศาสนาและปรัชญา,
    สารสนเทศศึกษา
ม.บูรพา
20 1.การเปิดรายวิชาใหม่ของภาควิชาเทคโนโลยีการประมง,ภาควิชาพืชไร่  คณะผลิตกรรมการเกษตร
2.การปรับปรุงแก้ไขในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทุกสาขาวิชาของภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะธุรกิจการเกษตร
3.เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
4.วิทยาศาสตรบัณฑิต,ต่อเนื่อง  สาขาวิชาการประมง(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
ม.แม่โจ้
22 1.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
2.การปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
3.บริหารธุรกิจบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ,การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ,ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์,
   การบัญชี,การตลาด,การเงิน,การจัดการ
ม.เทคโนธัญบุรี
23 1.ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
24 1.ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มรภ.บุรีรัมย์
25 1.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
2.ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
3.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,สถิติประยุกต์
4.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
5.ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
มรภ.สวนสุนันทา
26 1.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
27 1.พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบาลี,พระพุทธศาสนาสำหรับคฤหัสถ์,สำหรับพระภิกษุสามเณร ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
28 1.ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป์,เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา,การศึกษาปฐมวัย,
   ภาษาอังกฤษ,คหกรรมศาสตร์,คอมพิวเตอร์ศึกษา,พลศึกษา,นาฏศิลป์,ศิลปศึกษา,การศึกษาพิเศษ
2.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีก่อสร้าง)(เทคโนโลยีโทรคมนาคม)
   (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)(เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม),เทคโนโลยีการเกษตร,
   พืชศาสตร์,สัตวบาล,เทคโนโลยีเซรามิกส์
3.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
4.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป,บริหารธุรกิจ(การบัญชี)(การตลาด)(การเงินการธนาคาร)
   (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)(ธุรกิ่จบริการ)
5.ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,ภาษาอังกฤษ,ดนตรีศึกษา,ศิลปศึกษา,พลศึกษา,
   การศึกษาปฐมวัย,นาฏศิลป์,เคมี,จิตวิทยาและการแนะแนว,การวัดผลการศึกษา,วิทยาศาสตร์ทั่วไป,เกษตรกรรม,ภูมิศาสตร์,
   การศึกษาพิเศษ,เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา,ภาษาไทย
6.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โปรแกรมวิชาเคมี,ฟิสิกส์,ชีววิทยาประยุกต์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,
   เกษตรศาสตร์,คหกรรมศาสตร์ทั่วไป,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,วิทยาศาสตร์สุขภาพ(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก),วิทยาศาสตร์และ
   เทคโนโลยีการอาหาร,เทคโนโลยีเซรามิกส์,ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,สถิติประยุกต์,สุขศึกษา
7.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ,ภาษาอังกฤษธุรกิจ,ญี่ปุ่น,จีน,รัฐประศาสนศาสตร์,
   บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์,ศิลปกรรม,อุตสาหกรรมท่องเที่ยว,นิเทศศาสตร์,นาฏศิลป์และการละคร,ภาษาไทย
8.บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ,การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)(ตลาด)(การเงินธนาคาร)
   (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)(ธุรกิจบริการ),การจัดการทั่วไป
9.นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
10.อนุปริญญาครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
11.อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์,พืชศาสตร์,ก่อสร้าง,อิเล็กทรอนิกส์,เซรามิกส์,ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,
   เทคโนโลยีการเกษตร,สัตวบาล,การอาหาร
12.อนุปริญญาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน,ออกแบบนิเทศศิลป์,ออกแบบประยุกต์ศิลป์
มรภ.นครราชสีมา
29 1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์
2.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
3.เภสัชศาสตรบัณฑิต
4.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
ม.เชียงใหม่
30 1.วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต
2.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ
ม.เทคโนพระจอมเกล้าธนบุรี
31 1.บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการประเมินราคาทรัพย์สิน ม.เทคโนราชมงคล
32 1.สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
33 1.เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมี จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย

หลักสูตรที่ส่งคืนแก้ไขปรับปรุง..

ลำดับ รายการหลักสูตร สถาบันการศึกษา
1 1.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.นเรศวร
2 1.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มรภ.ชัยภูมิ
3 1.ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มรภ.กาฬสินธุ์
4 1.ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
2.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ว.โยนก
5 1.ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มรภ.ยะลา
6 1.อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร
2.พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก,ผู้ใหญ่,ผู้สูงอายุ
3.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4.บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย
7 1.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2.ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา
ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 1.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ว.กรุงเทพธนบุรี
9 1.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์,เคมี,เทคโนโลยีสารสนเทศ,ชีววิทยาประยุกต์
2.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
มรภ.สวนสุนันทา
10 1.บริหารธุรกิจบัณฑิต(ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,บัญชีบัณฑิต,การตลาด,การจัดการ ม.มหาสารคาม
11 1.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมซอฟต์แวร์,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ม.ศรีปทุม
12 1.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา,ภาษาจีน
2.เศรษฐศาสตรบัณฑิต
3.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
4.บริหารธุรกิจบัณฑิต
5.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
6.การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
7.ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการจัดการ
ม.วลัยลักษณ์
13 1.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนแห่งเอเซีย
14 1.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทส(หลักสูตรใหม่/ต่อเนื่อง) ว.รัชต์ภาคย์
15 1.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เว็บสเตอร์
16 1.บัญชีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)
2.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่(4ปี /ต่อเนื่อง)
3.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(ต่อเนื่อง)
ม.กรุงเทพ
17 1.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
18 1.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
3.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและต่อเนื่อง
4.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
5.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
ว.นครราชสีมา
19 1.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร ว.ดุสิตธานี
20 1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู
2.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
3.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
4.ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
5.พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ม.ขอนแก่น
21 1.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ ม.เกริก
22 1.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่
23 1.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม(ต่อเนื่อง) ม.ปทุมธานี

บันทึกเมื่อ 25 มกราคม 2550