สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

bureau of MONIToRING and evaluation

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

 
 
 

เอกสารต่างๆ

 
หนังสือเวียนการจัดการ
มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
มหาวิทยาลัยสงฆ์
 
แบบสอบถาม  
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
 
KM สตป.  
km 05
km 01
km 02
km 03
km 04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลประกอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
    เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งแบบรายงานข้อมูลประกอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพของ
    สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
 
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
    ที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
  คลิก...
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
    เอกชน
ที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวันที่ 6 ก.ค.2557 คลิก...
   
 
 

ข่าวการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

 
ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่ปรากฏใน
    ฐานข้อมูลสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
ข้อมูลศูนย์นอกสถานที่ตั้งที่แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
    (ณ วันที่ 28 ก.พ.58)
เอกสารแนบ หนังสือที่ ศธ 0591(2) /ว352 ลว. ก.ค.2557
    เรื่อง การายงานข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
    ข้อมูลศูนย์นอกสถานที่ตั้งที่แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ณ วันที่ 16 ก.ค.57)
    ตัวอย่างหัวข้อโครงการการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
    แบบฟอร์มการรายงานการดำเนินการ กรณีหลักสูตรที่มีผลการประเมิน "ไม่ผ่าน"
    แบบฟอร์มศูนย์นอกสถานที่ตั้งที่ยังไม่เคยแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ณ วันที่ 17/06/2557) 
หลักสูตรการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการประเมิน"ผ่าน"
    จากการตรวจประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิในปีงบประมาณ 2555 และได้รับการรับทราบแล้ว
    โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 คลิก...
เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ปีงบประมาณ 2555
คู่มือการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555
ไฟล์การบรรยาย : หลักเกณฑ์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
    โดย
นางนภาพร  อาร์มสตรอง (ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผล
   
 

ข้อมูลต่างๆ

 
กฏกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกช
    พ.ศ.๒๕๕๑
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบัอุดมศึกษา
    ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒
 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
    ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
 
สรุปผลการนำร่องการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Visit) กรณีการจัดการศึกษานอก
    สถานที่ตั้งปีงบประมาณ 2553
สรุปจำนวนข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
    (
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
 ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะ
    กรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางกา
(ข้อมูล ณ กันยายน 2555
)
 
 
 
 
สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ชั้น 8 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-610-5376,02-610-5376  โทรสาร 02-354-5536
 
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 27112558