สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

bureau of standards and evaluation

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

 
 
 

เอกสารต่างๆ

 
หนังสือเวียนการจัดการ
มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
มหาวิทยาลัยสงฆ์
 
แบบสอบถาม  
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลต่างๆ


   กฏกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกช พ.ศ.๒๕๕๑
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบัอุดมศึกษาของรัฐ
      พ.ศ. ๒๕๕๒
  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ
     
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
 
 สรุปผลการนำร่องการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Visit) กรณีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
      ปีงบประมาณ
2553
 สรุปจำนวนข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
      (
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
  ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการ
      การอุดมศึกษาอย่างเป็นทางกา
(ข้อมูล ณ กันยายน 2555
)
 

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน

 
ภาพถ่าย

 
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ !!!

 หลักสูตรการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการประเมิน"ผ่าน" จากการตรวจ
      ประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิในปีงบประมาณ 2555 และได้รับการรับทราบแล้ว
      โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 คลิก...
 เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ปีงบประมาณ 2555
 คู่มือการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555
 ไฟล์การบรรยาย : หลักเกณฑ์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
      โดย
นางนภาพร  อาร์มสตรอง (ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผล
  ภาพกิจกรรม KM DAY 15/06/2555
 
 
 
 
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ชั้น 8 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-610-5381-2,02-610-5455,02-6105376   โทรสาร 02-354-5530   email: off-campus@mua.go.th
 
Web Design Factory
Design by Bhes.ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
เมื่อวันที่
18 มีนาคม 2556