วิดีโอการอบรมหลักสูตร "การประเมินองค์การ" โดย Dr. Luis Calingo  ผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์บัลดริจของสหรัฐอเมริกา   
ระหว่างวันที่
5-7 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ

โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ


การอบรม

วันที่ 5 มิถุนายน 2555 : http://www.youtube.com/playlist?list=PL018248BB3F84668C

วันที่ 6 มิถุนายน 2555 : http://www.youtube.com/playlist?list=PL2E41D6C0A3164AF0

วันที่ 7 มิถุนายน 2555 :  http://www.youtube.com/playlist?list=PLCD9A9038E273470E