ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TQF

1. การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF)
2. ข้อเท็จจริงในประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับ TQF
3. การเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้ละจัดการทำแผนที่กระจายความรับผิดชอบ (Curriculum Mapping) แบบ1, แบบ2 

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ชั้น 8 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-354-5564  โทรสาร 02-354-5530