Home

นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย  
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
  

นางสุทธิรา คำสิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
 
กลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ (กมท.1)
นางสมสมร วงศ์รจิต
นางสาวนันทพร สุรชิต
นางสาวธิชชญาภาสุ์ เสน่หา
นางสาวพัชรพร เทอดธรรมไพศาล
นางสาวสุธิตา เข็มทอง

กลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ (กมท.2)
นางสาวกัลยา ทัพใจหาญ
นางสาวจันทร์สุดา นกน้อย
นายภราดร เหลืองวิทิตกูล

นางสาวกาญจนา วิสูตรสกุลศักดิ์
นางสาวติณชมา ศรีเมือง

กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา (กพอ.)

นางสาวนพรัตน์ ประสาทเขตการณ์
นายเมธัส บรรเทิงสุข
นางสาววริษฐา แสนเกษม

นางสาวปภาวดี โพธิ์ถวิล
นางสาวศุภลักษณ์ โอสถานนท์
นางสาวชีวภัทร ธรรมเกษร

กลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.)
นางสาวรชาภา ฐานวัฒน์
นางสาวธิดารัตน์  อรรถยุกติ
นางอุดมลักษณ์  อินทรชิต
นายจักรพงษ์ ปัญญาพูนตระกูล
นางสาวเสาวลักษณ์  พ่วงทรัพย์
นางสาวนภัสสร กมลประเสริฐสุข
นางสาวสิริญญา ป้องจันลา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการความรู้ (กสค.)

นางสาวธาริณี ขุนเนน
นางบังอร ชมเกษร
นางสาววิธัญญา จงพิพัฒนสุข

นางสาววิมลวรรณ  เมืองจันทร์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.)

นางเกษรา จินตวัฒน์
นางสาวชมภัสสร สุขสมัย
นางสาวเกษราภรณ์ นาถธีระพงษ์
นางวรชินา ยศธิวงค์
นางสาวพูมสุข ปานียโชติ
นางสาวอารีรัตน์ จุ้ยฮก
นางสาวโศรดา คำผง

พนักงานราชการ
นายชิติสรรค์ สมพรชัย

ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน

นางสาวนิภาพรรณ แก่นคง

นายอธิพงศ์ ครูสอนดี
นายสมคิด คำผง
นางสาวอภิญญา พวงหิมวันต์
นาวสาวสุรีย์รัตน์ วงศ์อินแสง
นางสาวเบญจพร อยู่ชูชัยมงคล
นางสาวทัศนียา  กันกำไร
นายบรรจบ พ่วงไทย
นางสาวมาริสา ยนต์พิทักษ์กิจ
นางสาวสุภารัตน์ รุ่งวัฒนสกุล
นายปกป้อง คุ้มไทย
นางสาวศจี ทองแก้ว
นายนัฐวุฒิ ศรีทอง
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีทอง
นางสาววิยะดา ปะทิ
นางสาวปวีณา เมืองมูล
นางสาวสิริธร จิตต์สกุลรัตน์
นางสาวนัฐิณี พงศ์สำราญ
นางสาวธิดาทิพย์ พละ

นางสาวอรสา ศิริพลพรม
นางสาวนภาทิพย์ สมศรี
นายวิชชุกร ปะทะดวง
นายพัฒน์ดนัย วงศ์ศรีชัย
นายธีรพล บรรเทิงสุข
นางสาวชุลีพร ยุพาพิน
นางสาวมนัสวี เชียะไชย
นางสาวสุภารัตน์ วงศ์อินแสง
นางสาวเพชรรัตน์ จินต์นุพงศ์
นางสาวหัสยา บุญแปลง
นางสาวกุณภาณัฏฐ์ สุวรรณนุรักษ์
นางสาวณัฐชานันท์ สุวรรณนุรักษ์

***ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.พ. 2560

Back to Top

สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ชั้น 8 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-354-5564  โทรสาร 02-354-5530,02354-5491