Home

นายวันนี นนท์ศิริ  
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา   

นางสุทธิรา คำสิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา   
 

กลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.)
1.
นายจักรพงษ์ ปัญญาพูนตระกูล (ผอ.กลุ่ม)
2. นางสาวธิดารัตน์  อรรถยุกติ
3. นางอุดมลักษณ์  อินทรชิต
4.
นางสาวเสาวลักษณ์  พ่วงทรัพย์
5. นางสาวนภัสสร กมลประเสริฐสุข
6. นางสาวสิริญญา ป้องจันลา 
7. นายกิตติพงษ์ ไชยบุญชู (HiPPS)
8. นางสาวอักษร วัฒนสิน
(HiPPS)

กลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ (กมท.1)

1. นางสาวนันทพร สุรชิต (ผอ.กลุ่ม)
2. นายเมธัส บรรเทิงสุข
3. นางสาวธิชชญาภาสุ์ เสน่หา

4. นางสาวพัชรพร เทอดธรรมไพศาล
5. นางสาวสุนิตา เข็มทอง
6. นายสรายุธ เกษมอมร

กลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ (กมท.2)
1. นางสาวจันทร์สุดา นกน้อย (ผอ.กลุ่ม)
2. นางสาวกาญจนา วิสูตรสกุลศักดิ์
3
. นางสาววรรณธิดา พวยพุ้ง


กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา (กพอ.)

1. นางสาวนพรัตน์ ประสาทเขตการณ์ (ผอ.กลุ่ม)
2. นางสาวปภาวดี โพธิ์ถวิล
3. นางสาวศุภลักษณ์ โอสถานนท์
4. นางสาวโสรญา คล้ายอุดม
5. นายสุรศักดิ์ ธนัชชาพิศุทธ์
6. นายธีรนิติ เล็กเจริญ (HiPPS)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการความรู้ (กสค.)
1. นางสาวธาริณี ขุนเนน (ผอ.กลุ่ม)
2. นางสาววิธัญญา จงพิพัฒนสุข
3. นางอภิญญา บรรเทิงสุข
4. นางสาวจุฑาทิพย์ อยรังสฤษฎ์กูล
5. นางสาววาสนา หล่มเหลา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.)

1. นางสาวรชนีกร ขันทอง (หัวหน้าฝ่าย)
2. นางสาวชมภัสสร สุขสมัย
3. นางสาวทัดดาว พรมสมบูรณ์
4. นายธนวัฒน์ ขำละม้าย
5.
นางสาวสุวดี เหมือนพันธ์
6. (ว่าง)
7. (ว่าง)

พนักงานราชการ
1. นางสาวปวีณา เมืองมูล


ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน

ฝบท.
1.
นางสาวสโรชา กุดทา

กมอ.
1. นายสมคิด คำผง
2. นาวสาวสุรีย์รัตน์ วงศ์อินแสง
3. นางสาวสุภารัตน์ วงศ์อินแสง
4. นางสาวอัญชิสา แก้วจำนงค์


กมท.1

1. นายบรรจบ พ่วงไทย

2. นางสาวมาริสา ยนต์พิทักษ์กิจ
3. นายอุเทน กางกรณ์
4. นางสาวเนตรชนก จิตร์ประทีป

5. นางสาวธันยาภรณ์  บุตตะบุตร์
6. นายกรัณย์ ชูช่วย
7. นายศิขเรศวร สุภาวะ
8. นายฐิติพงศ์ เมืองแดง
9. นางสาวนพรัตน์ เกตุพิจิตร
10. นางสาวขนิษฐา น้อยเทศ
11.
นายวิทยา กันยามา
12. นางสาวทัศนีย์ แก้วกล่ำ
13. นางสาวชนิกานต์ เกตุมี

กมท.2

1. นางสาวปิยมล บุญมาศ
2. นางสาวณัฐวดี แซ่ลิ่ม

กพอ.
1. นางสาวชุลีพร ยุพาพิน
2. นางสาวมนัสวี เชียะไชย
3. นายสดายุทธ นักดนตรี
4. นางสาวกนกอร แซ่ก๊วย
5. นางสาวสุพรรณ หอมจิตร
6. นางนภาทิพย์ พรหมเสน

กสค.
1. นางสาวทัศนียา กันกำไร
2. นายชัยศิริ พวงหิมวันต์
3. นางสาวฐาปนี ยนต์พิทักษ์กิจ
4. นางสาวอรวรรณ สมเรือง
5. นางสาวกานต์ธนินันท์  ใจเที่ยง

***ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

Back to Top

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
เลขที่ 328 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5611-12, 02-039-5616-39
โทรสาร 02-
039-5664