Home

นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย  
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
  

นางสุทธิรา คำสิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา   
 
กลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.)
1. นางสมสมร วงศ์รจิต
(ผอ.กลุ่ม)
2. นางสาวธิดารัตน์  อรรถยุกติ
3. นางอุดมลักษณ์  อินทรชิต
4. นายจักรพงษ์ ปัญญาพูนตระกูล
5. นางสาวเสาวลักษณ์  พ่วงทรัพย์
6. นางสาวนภัสสร กมลประเสริฐสุข
7. นางสาวสิริญญา ป้องจันลา 

กลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ (กมท.1)
1. นางสาวรชาภา ฐานวัฒน์ (ผอ.กลุ่ม)
2. นางสาวนันทพร สุรชิต
3. นางสาวธิชชญาภาสุ์ เสน่หา
4. นางสาวพัชรพร เทอดธรรมไพศาล
5. นางสาวสุธิตา เข็มทอง

กลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ (กมท.2)
1. นางสาวจันทร์สุดา นกน้อย (รักษาการ ผอ.กลุ่ม)
2. นางสาวกาญจนา วิสูตรสกุลศักดิ์
3. นางสาวติณชมา ศรีเมือง

กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา (กพอ.)

1. นางสาวนพรัตน์ ประสาทเขตการณ์ (ผอ.กลุ่ม)
2. นายเมธัส บรรเทิงสุข
3. นางสาวปภาวดี โพธิ์ถวิล
4. นางสาวศุภลักษณ์ โอสถานนท์
5. นายพุฒิพัฒน์ ชัยเกตุธนพัฒน์
6. นางสาวโสรญา คล้ายอุดม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการความรู้ (กสค.)
1. นางสาวธาริณี ขุนเนน (ผอ.กลุ่ม)
2. นางสาววิธัญญา จงพิพัฒนสุข
3. นางสาววริษฐา แสนเกษม
4. นางสาวอภิญญา พวงหิมวันต์
5. นางสาวโสถิมา ไกรเกตุ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.)

1. นางเกษรา จินตวัฒน์ (หัวหน้าฝ่าย)
2. นางสาวชมภัสสร สุขสมัย
3. นางสาวเกษราภรณ์ นาถธีระพงษ์
4. นางสาวกชมล  นาคะสูนย์
5. นางสาวพูมสุข ปานียโชติ
6. นางสาวโศรดา คำผง
7. นางสาวฐิติพรรณ หนูทัศน์

พนักงานราชการ
1. นายชิติสรรค์ สมพรชัย


ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน

1. นางสาวนิภาพรรณ แก่นคง
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กมอ.
1. นายสมคิด คำผง
2. นาวสาวสุรีย์รัตน์ วงศ์อินแสง
3. นายฐนกร ธรรมวิบูลชัย
4. นางสาวอัญชิสา แก้วจำนงค์
กมท.1
1. นายบรรจบ พ่วงไทย

2. นางสาวมาริสา ยนต์พิทักษ์กิจ
3. นางสาวสุภารัตน์ รุ่งวัฒนสกุล
4. นายปกป้อง คุ้มไทย
5. นายอุเทน กางกรณ์
6. นางสาวเนตรชนก จิตร์ประทีป

7. นางสาววิยะดา ประทิ
8. นางสาวธันยาภรณ์  บุตตะบุตร์
9. นางสาวภิญฐิดา  เดชบุญช่วย
10. นางสาวพัทธมนัส  ดำนุ้ย
11. นายศุภกร แก้วมณี
กมท.2
1. นายอธิพงศ์ ครูสอนดี
2. นางสาวปวีณา เมืองมูล
3. นางสาวนัฐิณี พงศ์สำราญ
4. นางสาวกฤตพร  ณ น่าน
5. นางสาวมัฐลิณี  เนื่องจำนงค์
6. นายธนดล  อารีวัฒนา
กพอ.
1. นางสาวนภาทิพย์ พรหมเสน
2. นายวิชชุกร ปะทะดวง
3
. นายธีรพล บรรเทิงสุข
4. นางสาวชุลีพร ยุพาพิน
5. นางสาวมนัสวี เชียะไชย
6. นายสดายุทธ นักดนตรี
กสค.
1. นางสาวเพชรรัตน์ จินต์นุพงศ์
2. นางสาวธัญชนก บุญแปลง
3. นางสาวสุภารัตน์ วงศ์อินแสง
4. นางสาวกุณภาณัฏฐ์ สุวรรณนุรักษ์
5. นางสาวณัฐชานันท์ สุวรรณนุรักษ์

***ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

Back to Top

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
เลขที่ 328 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5611-12, 02-039-5617, 02-039-5622, 02-039-5627, 02-039-5632
โทรสาร 02-354-5530, 02-354-5491