Home

นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย  
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
  

นางสุทธิรา คำสิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา   
 
กลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.)
นางสาวรชาภา ฐานวัฒน์
นางสาวธิดารัตน์  อรรถยุกติ
นางอุดมลักษณ์  อินทรชิต
นายจักรพงษ์ ปัญญาพูนตระกูล
นางสาวเสาวลักษณ์  พ่วงทรัพย์
นางสาวนภัสสร กมลประเสริฐสุข
นางสาวสิริญญา ป้องจันลา 

กลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ (กมท.1)
นางสมสมร วงศ์รจิต
นางสาวนันทพร สุรชิต
นางสาวธิชชญาภาสุ์ เสน่หา
นางสาวพัชรพร เทอดธรรมไพศาล
นางสาวสุธิตา เข็มทอง

กลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ (กมท.2)
นางสาวจันทร์สุดา นกน้อย
นางสาวกาญจนา วิสูตรสกุลศักดิ์
นางสาวติณชมา ศรีเมือง

กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา (กพอ.)

นางสาวนพรัตน์ ประสาทเขตการณ์
นายเมธัส บรรเทิงสุข
นางสาววริษฐา แสนเกษม

นางสาวปภาวดี โพธิ์ถวิล
นางสาวศุภลักษณ์ โอสถานนท์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการความรู้ (กสค.)
นางสาวธาริณี ขุนเนน
นางสาววิธัญญา จงพิพัฒนสุข
นางสาวพรพิมล ขำณรงค์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.)

นางเกษรา จินตวัฒน์
นางสาวชมภัสสร สุขสมัย
นางสาวเกษราภรณ์ นาถธีระพงษ์
นายพุฒิพัฒน์ ชัยเกตุธนพัฒน์
นางสาวพูมสุข ปานียโชติ
นางสาวโศรดา คำผง
นางสาวฐิติพรรณ หนูทัศน์

พนักงานราชการ
นายชิติสรรค์ สมพรชัย

ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน

นางสาวนิภาพรรณ แก่นคง

นายอธิพงศ์ ครูสอนดี
นายสมคิด คำผง
นางสาวอภิญญา พวงหิมวันต์
นาวสาวสุรีย์รัตน์ วงศ์อินแสง
นายฐนกร ธรรมวิบูลชัย
นายบรรจบ พ่วงไทย
นางสาวมาริสา ยนต์พิทักษ์กิจ
นางสาวสุภารัตน์ รุ่งวัฒนสกุล
นายปกป้อง คุ้มไทย
นายนัฐวุฒิ ศรีทอง
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีทอง
นางสาววิยะดา ปะทิ
นายอุเทน กางกรณ์
นางสาวเนตรชนก จิตร์ประทีป
นางสาวปวีณา เมืองมูล
นางสาวสิริธร จิตต์สกุลรัตน์
นางสาวนัฐิณี พงศ์สำราญ
นางสาวนภาทิพย์ สมศรี
นายวิชชุกร ปะทะดวง
นายพัฒน์ดนัย วงศ์ศรีชัย
นายธีรพล บรรเทิงสุข
นางสาวชุลีพร ยุพาพิน
นางสาวมนัสวี เชียะไชย
นางสาวสุภารัตน์ วงศ์อินแสง
นางสาวเพชรรัตน์ จินต์นุพงศ์
นางสาวธัญชนก บุญแปลง
นางสาวกุณภาณัฏฐ์ สุวรรณนุรักษ์
นางสาวณัฐชานันท์ สุวรรณนุรักษ์

***ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2560

Back to Top

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
เลขที่ 328 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5611-12, 02-039-5617, 02-039-5622, 02-039-5627, 02-039-5632
โทรสาร 02-354-5530, 02-354-5491