Home

นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย  
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
  

นางสุทธิรา คำสิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา   
 

กลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.)
1. นางสมสมร วงศ์รจิต
(ผอ.กลุ่ม)
2. นางสาวธิดารัตน์  อรรถยุกติ
3. นางอุดมลักษณ์  อินทรชิต
4. นายจักรพงษ์ ปัญญาพูนตระกูล
5. นางสาวเสาวลักษณ์  พ่วงทรัพย์
6. นางสาวนภัสสร กมลประเสริฐสุข
7. นางสาวสิริญญา ป้องจันลา 

กลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ (กมท.1)
1. นางสาวรชาภา ฐานวัฒน์ (ผอ.กลุ่ม)
2. นางสาวนันทพร สุรชิต
3. นางสาวธิชชญาภาสุ์ เสน่หา
4. นางสาวพัชรพร เทอดธรรมไพศาล
5. นางสาวสุนิตา เข็มทอง

กลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ (กมท.2)
1. นางสาวจันทร์สุดา นกน้อย (รักษาการ ผอ.กลุ่ม)
2. นางสาวกาญจนา วิสูตรสกุลศักดิ์
3. นางสาวติณชมา ศรีเมือง
4. นายศรายุธ เกษมอมร

5. นางสาวฐิติพรรณ หนูทัศน์

กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา (กพอ.)

1. นางสาวนพรัตน์ ประสาทเขตการณ์ (ผอ.กลุ่ม)
2. นายเมธัส บรรเทิงสุข
3. นางสาวปภาวดี โพธิ์ถวิล
4. นางสาวศุภลักษณ์ โอสถานนท์
5. นายพุฒิพัฒน์ ชัยเกตุธนพัฒน์
6. นางสาวโสรญา คล้ายอุดม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการความรู้ (กสค.)
1. นางสาวธาริณี ขุนเนน (ผอ.กลุ่ม)
2. นางสาววิธัญญา จงพิพัฒนสุข
3. นางสาววริษฐา แสนเกษม
4. นางสาวอภิญญา พวงหิมวันต์
5. นางสาวโสถิมา ไกรเกตุ
6. นางสาววาสนา หล่มเหลา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.)

1. นางเกษรา จินตวัฒน์ (หัวหน้าฝ่าย)
2. นางสาวชมภัสสร สุขสมัย
3. นางสาวเกษราภรณ์ นาถธีระพงษ์
4. นางสาวพูมสุข ปานียโชติ
5. นางสาวทัดดาว พรมสมบูรณ์

6. (ว่าง)

พนักงานราชการ
1. (ว่าง)


ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน

1. นางสาวนิภาพรรณ แก่นคง
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กมอ.
1. นายสมคิด คำผง
2. นาวสาวสุรีย์รัตน์ วงศ์อินแสง
3. นางสาวอัญชิสา แก้วจำนงค์
4. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สิงหะ
กมท.1
1. นายบรรจบ พ่วงไทย

2. นางสาวมาริสา ยนต์พิทักษ์กิจ
3. นายปกป้อง คุ้มไทย
4. นายอุเทน กางกรณ์
5. นางสาวเนตรชนก จิตร์ประทีป

6. นางสาวธันยาภรณ์  บุตตะบุตร์
7. นายศุภกร แก้วมณี
8. นายกรัณย์ ชูช่วย
9. นายศิขเรศวร สุภาวะ
10. (ว่าง)
11. (ว่าง)
กมท.2
1. นางสาวปวีณา เมืองมูล
2. นางสาวกฤตพร  ณ น่าน
3. นางสาวมัฐลิณี  เนื่องจำนงค์
4. นายธนดล  อารีวัฒนา
5. นายวัฒนา อุ่นพาณิชย์
กพอ.
1. นายวิชชุกร ปะทะดวง
2
. นายธีรพล บรรเทิงสุข
3. นางสาวชุลีพร ยุพาพิน
4. นางสาวมนัสวี เชียะไชย
5. นายสดายุทธ นักดนตรี
6. (ว่าง)
กสค.
1. นางสาวธัญชนก บุญแปลง
2. นางสาวสุภารัตน์ วงศ์อินแสง
3. นางสาวกุณภาณัฏฐ์ สุวรรณนุรักษ์
4. นางสาวณัฐชานันท์ สุวรรณนุรักษ์
5. นางสาวทัศนียา กันกำไร

***ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561

Back to Top

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
เลขที่ 328 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5611-12, 02-039-5616-39
โทรสาร 02-
039-5665