ตารางกิจกรรมในภาพรวม

ตารางกิจกรรม

กิจกรรม
วันที่
สถานที่
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะวิชานำร่อง ครั้งที่ 2 1 ก.ค. 2554 ยังไม่กำหนด
การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มพี่เลี้ยง
ครั้งที่ 2
2 มิ.ย. 2554 ยังไม่กำหนด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะวิชานำร่อง ครั้งที่ 1 18 มี.ค. 2554 ยังไม่กำหนด
การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มพี่เลี้ยง
ครั้งที่ 1
4 ก.พ. 2554 โรงแรมสยามซิตี
การลง Site Visit คณะวิชานำร่อง โดยพี่เลี้ยงจากสกอ. เพื่อการประเมินตนเองและจัดทำโครงร่างองค์การ พ.ย - ธ.ค. 53 คณะวิชานำร่องแต่ละแห่ง
คณะวิชานำร่องจัดส่ง ไฟล์แบบประเมินตนเองและจัดทำโครงร่างองค์การ (EdPEx Data Collection Workbook) ให้สกอ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 -
การอบรมบทบาทหน้าที่พี่เลี้ยงโครงการ 17 กันยายน 2553 โรงเเรมสยามซีดี
การอบรม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินงานที่เป็นเลิศ 30-31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2553 โรงเเรมสยามซีดี
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ Dr.Luís María R. Calingo 22 กรกฏาคม 2553 โรงเเรมเอเชีย
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศจากคณะแพทยศาสตร์  ๓  สถาบัน 23 มิถุนายน 2553 โรงเเรมสยามซีตี
การประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 11 พฤษภาคม 2553 โรงเเรมสยามซีตี
การเสวนา เรื่อง โครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 2 กุมภาพันธ์ 2553 โรงเเรมสยามซีตี
การประชุมสัมมนา  เรื่อง  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 13  พฤศจิกายน 2552 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 

 

Posted by สกอ. on October 21, 2010

ตารางกิจกรรม