กำหนดการลงคณะวิชานำร่อง

ขอให้คณะวิชานำร่องของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ประสานตรงไปยังพี่เลี้ยงของท่านโดยตรง เพื่อนัดวันและเวลาในการลง site visit ให้คำแนะนำในการจัดทำโครงร่างองค์การ และการประเมินตนเอง โดยการลง site visit นี้ควรจัดในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 53 ตามกำหนดแผนปฏิบัติการของโครงการฯ

หลังจากได้วันและเวลาในการประชุมแล้ว ขอให้รีบส่งกำหนดการประชุม ทั้ง 2 อีเมล์ ดังนี้ kunchuda@ftpi.or.th และ anchalee@ftpi.or.th เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประสานงาน

ตารางกำหนดการ site visit ของคณะวิชานำร่องที่เข้าร่วมโครงการ

สถาบันอุดมศึกษา
Site visit ครั้งที่ 1
Site visit ครั้งที่ 2 หรือ 3
Site visit ครั้งที่ 2 หรือ 3
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
26 ต.ค. 2553
23 ธ.ค. 2553
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10-11 ธ.ค. 2553
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 ธ.ค. 2553
23-24 ก.พ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13 ธ.ค.2553
17 ม.ค.2554
24 ม.ค.2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13-14 ธ.ค.2553
24 ธ.ค. 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
23-24 ธ.ค. 2553
25 ม.ค. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
27 ม.ค. 2554
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22-23 ธ.ค. 2553
28 ธ.ค. 2553
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ธ.ค. 2553
11-12 ม.ค. 2554
มหาวิทยาลัยมหิดล
14 ธ.ค. 2553
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
21 ธ.ค. 2553
31 ม.ค. -1ก.พ. 2554
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27 ม.ค.2554
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27 ม.ค.2554
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25 ม.ค.2554

 

Posted by สกอ. on 11 January 2011 อ่านข่าวทั้งหมด