การจัดส่งโครงร่างองค์การ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอให้ทางสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเลือกคณะวิชานำร่อง จำนวน 1 คณะวิชา เพื่อการจัดทีมพี่เลี้ยงจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาลงไปช่วยให้คำแนะนำ ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดนั้น

ในขณะนี้ทุกสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้ส่งรายชื่อคณะวิชานำร่องเข้ามาให้สกอ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความกรุณาให้คณะวิชานำร่อง จัดส่งไฟล์แบบประเมินตนเองและจัดทำโครงร่างองค์การ (EdPEx Data Collection Workbook) ทั้ง 2 อีเมล์ ดังนี้  kunchuda@ftpi.or.th และ anchalee@ftpi.or.th เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประสานงาน

หมายเหตุ ทั้งนี้หากสถาบันอุดมศึกษาจัดส่งไฟล์แบบประเมินตนเองและจัดทำโครงร่างองค์การแล้ว ไม่ต้องจัดส่งเป็นเอกสารให้สกอ.

Posted by สกอ. on 12 November 2010 อ่านข่าวทั้งหมด