ประกาศข่าวสารโครงการ EdPEx จากสกอ.

กำหนดการลงคณะวิชานำร่อง 4 ตุลาคม 2553
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับพี่เลี้ยง 4 ตุลาคม 2553
การจัดส่งโครงร่างองค์การ 4 ตุลาคม 2553
ไฟล์การนำเสนอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะวิชานำร่อง
ครั้งที่ 2
16 กันยายน 2554

 

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรมการ site visit ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14-15 ธันวาคม 2553
ภาพกิจกรรมการ site visit ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19 พฤศจิกายน 2553
ภาพกิจกรรมการ site visit ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16 พฤศจิกายน 2553
ภาพกิจกรรมการ site visit ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน 1-2 พฤศจิกายน 2553
บทความที่ศ.วิจารณ์ และผอ.พรทิพย์ เขียนถึง EdPEx 7 กันยายน 2553

**ทั้งนี้ หากท่านมีข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ EdPEx สามารถแจ้ง link หรือส่ง fileได้ที่ matas@mua.go.th