เอกสารโครงการ EdPEx

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

cover

EdPEx Data Collection Workbook  
EdPEx Sim Checklist  
คำถาม 15 ข้อที่คาใจ  
ตารางการดำเนินกิจกรรม โครงการ EdPEx  

Education Criteria for Performance Excellence ฉบับ 2011-2012

ที่มา: http://www.nist.gov/baldrige

EdPEx

ตัวอย่างการจัดทำแผนพัฒนาคณะวิชารูปแบบต่างๆ โนโครงการ EdPEx

 
   
เอกสารประกอบการประชุม  
   
การประชุมอบรม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  
   
30 สิงหาคม 2553  
- ความเป็นมาของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และโครงร่างองค์การ รศ. รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
- เกณฑ์หมวด 1 การนำองค์การ ผอ.พรทิพย์  กาญจนนิยต
- เกณฑ์หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์ นพ. สิทธิศักดิ์  พฤกษ์ปิติกุล
   
31 สิงหาคม 2553  
- สรุปการประชุมในวันแีรก รศ. ปรียานุช  แย้มวงษ์
- เกณฑ์หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า ผศ. ไชยวิทย์  ธนไพศาล
- เกณฑ์หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้ และเกณฑ์หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน ศ. สงวนสิน  รัตนเลิศ
   
1 กันยายน 2553  
- เกณฑ์หมวด 6  การจัดการกระบวนการ และเกณฑ์หมวด 7 ผลลัพธ์ รศ. โสภณ  ชีวะธนรักษ์
- ADLI &LeTCi รศ. โสภณ  ชีวะธนรักษ์
- การนำเกณฑ์ไปใช้เพื่อการประเมินองค์การ รศ. ปรียานุช  แย้มวงษ์
- บทสรุป และ roadmap ศ.อาวุธ ศรีศุกรี
   
   
การประชุมอบรมพี่เลี้ยงโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
17 กันยายน 2553  
- เกริ่นนำโครงการและตารางเวลาทำงานของพี่เลี้ยง รศ. ปรียานุช  แย้มวงษ์
- คุณสมบัติ  บทบาทหน้าที่  และจรรยาบรรณของพี่เลี้ยง ผอ.พรทิพย์  กาญจนนิยต
- พี่เลี้ยงต้องทำอะไรใน 5 วัน รศ. รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
- บรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รศ. นันทนา  ศิริทรัพย์
   
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง  Benchmarking ให้เป็น : จากผู้ที่ทำเป็น  
วันอังคารที่  8 มีนาคม 2554   
- Performance Excellence in Education Dr. Robin Mann
- Benchmarking Maturity Exercise  
   
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะวิชาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1  
วันศุกร์ที่  18  มีนาคม  2554  
   
การนำเสนอบนเวที  
- คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร  
- สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
- คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
   
**สำหรับคณะวิชานำร่องอีก 9 แห่งที่นำเสนอในรูปแบบของตลาดนัดแลกเปลี่ยนความรู้ อยู่ในระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล  
   
บทสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะวิชานำร่องในที่ประชุม  
   
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะวิชาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2  
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554  
   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   
การประชุมสัมมนา เรื่อง การดำเนินโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554  
- การดำเนินโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ศ.อาวุธ ศรีศุกรี
- สรุปการประชุมวันที่ 19  
   
วิธีการ Download : โปรด click ขวาและเลือก save target as