รายชื่อผู้ดูแล/ประสานงานโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย   nutnapa@mua.go.th
นางสมสมร วงศ์รจิต   som_morn@yahoo.com
นายเมธัส บรรเทิงสุข   matasmua@hotmail.com
นางสาวสุพิมพ์ชนก ไม่โรยรส   smairoyros23@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 02-6105452-3    
Fax : 02-3545530, 02-3545491

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา    
328 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

รายชื่อผู้ดูแล/ประสานงานโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

กุลชุดา ดิษยบุตร   kunchuda@ftpi.or.th
อัญชลี มันตะรักษ์   anchalee@ftpi.or.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-6195500 ต่อ 585    
Fax : 02-6198090

ชั้น 12-15 อาคารยาคูลท์    
1025 ถ.พหลโยธิน พญาไท    
กรุงเทพฯ 10400

 

Posted by สกอ. on October 21, 2010