บทสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 15 แห่ง ซึ่งได้ส่งคณะวิชาเข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน 22 คณะวิชา และระดับสถาบันอุดมศึกษา รวมจำนวน 3 แห่ง มีผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการจำนวน 131 คน

ต่อมา สกอ.ได้ขอให้สถาบันอุดมศึกษา พิจารณาเลือกคณะวิชานำร่อง จำนวนแห่งละ 1 คณะวิชา เพื่อการจัดทีมพี่เลี้ยงจากสกอ. ลงไปช่วยให้คำแนะนำติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนคณะวิชาที่ได้ส่งชื่อเข้าร่วมโครงการฯ จะเป็นคณะวิชาที่ร่วมเรียนรู้ และทำงานคู่ขนานกับคณะวิชานำร่อง และทำการขยายผลต่อไป

 

Posted by สกอ. on October 21, 2010

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา