Home

เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
    ครั้งที่
1 วันที่ 4 เม..2555  ณ โรงแรมมณเฑียร  กทม.  คลิก...
เทปบันทึกภาพการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1 หัวข้อ
    "การนำเสนอประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์การและเกณฑ์
EdPEx หมวด 1, 2, 4 
    และ และการมอบหมายชิ้นที่สอง" ในช่วงเวลา 14.45-15.45 น.   คลิก...

ภาพการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เมษายน 2555 
    ณ โรงแรมมณเฑียร กทม.
 คลิก...
สรุปผลการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในภาพรวมของ สกอ. ภายใต้โครงการอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
 7รอบ  5 ธันวาคม 2554 ประจำปี 2554    คลิก...
โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ประสบการณ์ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553
    และการดำเนินงานการใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 3 ของสถาบันอุดมศึกษา”  
    คลิกดูรายละเอียด...การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2554  ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2554  ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี Theme :
    คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล คลิก...


    
โครงการประชุมเสวนา  เรื่อง  การเตรียมพร้อมผลิตบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2554 โรงแรมรามาการ์เด้น กทมฯ   คลิก...
EdPEx  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ     คลิก Link....
โครงการอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554   คลิก...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขั้นสูง (Advanced Course)
    เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 2 รุ่น  ดังนั้น วันที่ 29 เมษายน 2554 และ วันที่ 6 พฤษภาคม 2554การประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
    สกอ.ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดฯ โดยส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ
    ไปยังสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553   ดูรายละเอียด...

สกอ. - สำนักงาน ก.พ.ร. -  สมศ.  ร่วมบูรณาการจัดระบบการประเมินผลสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นเอกภาพ  คลิก...
เอกสารประกอบการบรรยาย "KM DAYS ของ สกอ. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553" คลิก file1, file2, file3
ดาวน์โหลดเอกสาร(EdPEx Data Collection Workbook) คลิก...
สรุปผลการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยสู่การปฏิบัติ   
   
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน  กรุงเทพฯ    คลิก..>
โครงการประชุมสัมมนา เรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2553”
    วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ   คลิก..>
เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ  
    วันพฤหัสบดีที่ 22  กรกฎาคม 2553 ห้องกิ่งเพชร  โรงแรมเอเชีย  กรุงเทพมหานคร   คลิก..> 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศจากคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน  
    วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ  คลิก..>

การประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยกับผู้แทนเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
    วันจันทร์ที่ 5 และวันอังคารที่ 6 เมษายน 2553  ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จ.พระนครศรีอยุธยา
 อ่านต่อ..>                                                                                                   Back to Top
 

สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ชั้น 8 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-354-5564  โทรสาร 02-354-5530,02354-5491