Homeเอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม..2555  ณ โรงแรมมณเฑียร  กทม.  คลิก...
เทปบันทึกภาพการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1 หัวข้อ
    "การนำเสนอประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์การและเกณฑ์
EdPEx หมวด 1, 2, 4  และ และการมอบหมายชิ้นที่สอง" ในช่วงเวลา 14.45-15.45 น.   คลิก...
ภาพการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เมษายน 2555 ณ โรงแรมมณเฑียร กทม.  คลิก...
สรุปผลการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในภาพรวมของ สกอ. ภายใต้โครงการอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
 7รอบ  5 ธันวาคม 2554 ประจำปี 2554    คลิก...
โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ประสบการณ์ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 และการดำเนินงานการใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
     ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 3 ของสถาบันอุดมศึกษา”  คลิกดูรายละเอียด...


การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2554  ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2554  ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี Theme : คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล คลิก...

    
โครงการประชุมเสวนา  เรื่อง  การเตรียมพร้อมผลิตบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21   วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2554 โรงแรมรามาการ์เด้น กทมฯ   คลิก...
EdPEx  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ     คลิก Link....
โครงการอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554   คลิก...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขั้นสูง (Advanced Course) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 2 รุ่น
     ดังนั้น วันที่ 29 เมษายน 2554 และ วันที่ 6 พฤษภาคม 2554
การประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
    สกอ.ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดฯ โดยส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ไปยังสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553   ดูรายละเอียด...

สกอ. - สำนักงาน ก.พ.ร. -  สมศ.  ร่วมบูรณาการจัดระบบการประเมินผลสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นเอกภาพ  คลิก...
เอกสารประกอบการบรรยาย "KM DAYS ของ สกอ. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553" คลิก file1, file2, file3
ดาวน์โหลดเอกสาร(EdPEx Data Collection Workbook) คลิก...
สรุปผลการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยสู่การปฏิบัติ    วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3
     โรงแรมเรดิสัน  กรุงเทพฯ
    คลิก..>
โครงการประชุมสัมมนา เรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2553” วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
    
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ   คลิก..>
เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ  วันพฤหัสบดีที่ 22  กรกฎาคม 2553         
     ห้องกิ่งเพชร  โรงแรมเอเชีย  กรุงเทพมหานคร   คลิก..> 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศจากคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน  วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ  คลิก..>
การประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยกับผู้แทนเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย วันจันทร์ที่ 5 และวันอังคารที่ 6 เมษายน 2553
     ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จ.พระนครศรีอยุธยา
 อ่านต่อ..>                                                                                                   Back to Top
 


 สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ชั้น 8 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-354-5564  โทรสาร 02-354-5530,02354-5491