สกอ.ได้จัดทำอธิบายเพิ่มเติมประกอบการใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาและประชุมชี้แจง ให้สถาบันอุดมศึกษารับทราบ
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งประกอบด้วย
คำชี้แจงทั่วไป นิยามศัพท์ และคำอธิบายตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติม
ประกอบการใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา


   

 

                    คำชี้แจงทั่วไป

                    นิยามศัพท์

                    คำอธิบายเพิ่มเติม

                  
  power point ประกอบการชี้แจง (๖ มีนาคม ๒๕๕๒)


สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ชั้น 8 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-610-5373,02-610-5374  โทรสาร 02-354-5530