เอกสาร/คู่มือ
การรับรอง /รับทราบ หลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

คู่มือการจัดทำหลักสูตร

 
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)

 
 
 

 

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ชั้น 8 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-3545491  โทรสาร 02-3545530 

click for hit counter html code