mua/bhes รายชื่อหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้ สำนักงาน กพ.
รับรองปริญญา

<< กลับหน้าหลัก

 
 
 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ


ประจำเดือน พฤษภาคม 2554

ที่ นร 1004.3/180  ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
    ที่ ศธ 0506(2)/10219  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551

ประจำเดือน กรกฎาคม 2554

ที่ นร 1004.3/233  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
    ที่ ศธ 0506(2)/4835
  ลงวันที่ 20 เมษายน 2554


ที่ นร 1004.3/249  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2554
    ที่ ศธ 0506(2)/1061
  ลงวันที่ 23 มกราคม 2551


ที่ นร 1004.3/240  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
    ที่ ศธ 0506(2)/4314
  ลงวันที่ 30 มีนาคม 2553

ที่ นร 1004.3/242  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
    ที่ ศธ 0506(2)/9367
  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553


ที่ นร 1004.3/244  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554
    ที่ ศธ 0506(2)/2335
  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553


ประจำเดือน สิงหาคม 2554

ที่ นร 1004.3/284  ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2554
    ที่ ศธ 0506(2)/18758
  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2550


ที่ นร 1004.3/288  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554
    ที่ ศธ 0506(2)/16546  ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550

ที่ นร 1004.3/289  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554
    ที่ ศธ 0506(2)/5583  ลงวันที่ 24 เมษายน 2551

ประจำเดือน พฤษจิกายน 2554

ที่ นร 1004.3/439  ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
    ที่ ศธ 0506(2)/13726  ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2554

ประจำเดือน ธันวาคม 2554

ที่ นร 1004.3/530  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554
    ที่ ศธ 0506(2)/9789  ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2553


ที่ นร 1004.3/531  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554
    ที่ ศธ 0506(2)/7535  ลงวันที่ 18
มิถุนายน 2553

ที่ นร 1004.3/552.4  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554
    ที่ ศธ 0506(2)/3785  ลงวันที่ 23
มีนาคม 2554


ที่ นร 1004.3/529  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554
    ที่ ศธ 0506(2)/1083  ลงวันที่ 26
มกราคม 2554
    ที่ ศธ 0506(2)/14458  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
    ที่ ศธ 0506(2)/14838  ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
    ที่ ศธ 0506(2)/14976  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
    ที่ ศธ 0506(2)/15148  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554


ที่ นร 1004.3/491  ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2554
    ที่ ศธ 0506(2)/6761  ลงวันที่ 25
พฤษภาคม 2554


ที่ นร 1004.3/528  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554
    ที่ ศธ 0506(2)/13585  ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552
  
 ที่ ศธ 0506(2)/15803  ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2553
  
 ที่ ศธ 0506(2)/3361  ลงวันที่ 15 มีนาคม 2554
  
 ที่ ศธ 0506(2)/5766  ลงวันที่ 9
พฤษภาคม 2554


ที่ นร 1004.3/462  ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2554
    ที่ ศธ 0506(2)/16197  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2549 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 4-11-2558
 
Contact Us :  02-039-5632  :  FAX  02-3545530