อำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ :


 
 
1.
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอนโยบายในการจัดทำ และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาทิ มาตรฐานการอุดมศึกษา
       เกณฑ์มาตรฐานสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
    2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
    3. ดำเนินการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    4. ให้คำปรึกษา แนะนำและประสานงานกับหน่วยงานอื่นและสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

ติดต่อกลุ่มงาน :   โทร 02-039-5617
 

ข่าว/ประชาสัมพันธ์ :
                                  

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
เลขที่ 328 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5617  โทรสาร 02-354-5530