Header image  
บัณฑิตมีคุณภาพ พัฒนาชาติยั่งยืน  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   

เทปบันทึกภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ "2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย" ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2552

ช่วงเช้า
 • พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ : ภาพสะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบันและแนวทางในอนาคต โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) - download (จำนวน 5 ไฟล์)- 1- 2 - 3 - 4 - 5 -
 • บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดย ศ. นพ.วิจารณ์ พาณิช - download (จำนวน 4 ไฟล์)- 1- 2 - 3 - 4 -
ช่วงบ่าย
 • การเสวนา เรื่อง คุณภาพบัณฑิตไทยกับการเป็นพลเมืองโลก - download (จำนวน 5 ไฟล์)- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
 • การเสวนา เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตแบบองค์รวม การบูรณาศาสตร์แห่งการพัฒนา - download -
 • การเสวนา เรื่อง ผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคมของงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา - download -
 • การเสวนา เรื่อง ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา บทบาทและความรับผิดชอบ ของสภามหาวิทยาลัย - download -
 • การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา จากโครงการประกวด ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (จุฬาฯ, ม.เกษตรฯ, ม.หอการค้าไทย) - download (จำนวน 5 ไฟล์)- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

**โปรดเลือกไฟล์ที่ต้องการ และทำการ click ขวา --- > เลือก save target as หรือ save link as เพื่อความสะดวกในการ download

 

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2552

ช่วงเช้า
 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ - download -
 • การเสวนา เรื่อง บทบาทของนิสิตนักศึกษากับการพัฒนาสังคม : ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ คุณธรรมจริยธรรม - download -
 • การเสวนา เรื่อง การปฏิรูปการเงินเพื่อการอุดมศึกษา : กลไกการบริหารจัดการสู่คุณภาพ - download -
 • การเสวนา เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ : บทบาทในการพัฒนาประเทศ - download (จำนวน 5 ไฟล์) - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
 • การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา จากโครงการประกวด ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ม.ธรรมศาสตร์, มทร.ธัญบุรี, ม.อัสสัมชัญ) - download (จำนวน 5 ไฟล์) - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
ช่วงบ่าย
 • การเสวนา เรื่อง วิกฤตนักศึกษาไทย : ความรุนแรงและทางออก - download -
 • การเสวนา เรื่อง การปฏิรูปกฏหมายอุดมศึกษา : หนทางสู่การแก้ปัญหาคุณภาพ - download -
 • การเสวนา เรื่อง วิทยาลัยชุมชนกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต - download -
 • การเสวนา เรื่อง "การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา" - download -
 • การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา จากโครงการประกวด ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (จุฬาฯ, ม.เกษตรฯ, ม.หอการค้าไทย) - download (จำนวน 4 ไฟล์) - 1 - 2 - 3 - 4 -
 
 • การบรรยายพิเศษเรื่อง อุดมศึกษาไทยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การสร้างสังคมอุดมปัญญาอย่างยั่งยืน - download (จำนวน 2 ไฟล์) - 1 - 2 -
 • สรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อรับการสนับสนุนเชิงนโยบาย - download -
 • มอบนโยบายและพิธีปิด
  **โปรดเลือกไฟล์ที่ต้องการ และทำการ click ขวา --- > เลือก save target as หรือ save link as เพื่อความสะดวกในการ download
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHEQAOnline