mua.gif
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2554)
ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล สถาบัน ตำแหน่งทางบริหาร โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร ประวัติ
1 นาย บุญสิทธิ์ บัวบาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 081-6902945 074-212922 074-287515  
2 นางสาว พนิดา รัตนพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 081-9570787 074-287510 074-429871  
3 นาง กุลศรี พึ่งพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 089-4633809 074-218402 074-218402  
4 ผศ. สุดศิริ หิรัญชุณหะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ 086-2966206 074-286501    
5 นาง วิไลพรรณ ลีลามานิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขานุการคณะฯ 081-7662036 074-286410    
6 อาจารย์ อรสา กนกวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ ภาควิชาบริหารการศึกษาพยาบาลฯ 081-5993119 074-286544    
7 นาง อัมพา อาภรณ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 089-4650064 074-451203 074-429617  
8 นาง นันธิญาน์ ศิริวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รก.หัวหน้าแผนกนโยบาลและแผน 086-9684225 074-288813 074-288819  
9 อาจารย์ วันดี อุดมอักษร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผช.คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 084-6268483 074-288185 074-446678  
10 นางสาว เจนวดี หิรัญรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักวิชาการศึกษา 089-4660226      
11 ผศ. เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองคณบดี 083-1693383 074-287086    
12 นาง ศิราณี พูลศิริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์          
13 ผศ. ปิยะรัตน์ บุญแสวง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 081-3188063      
14 อาจารย์ วรัญญู ศรีเดช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ 081-9905448 074-286345 074-558866  
15 อาจารย์ อุษา อินทรักษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์          
16 นาง ฉลวย ชีวกิดาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ประสานงานทั่วไป สถาบันสันติศึกษา     074-289451  
17 อาจารย์ เพ็ญนภา พัทรชนม์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ 089-6565432 074-289460    
18 นาง นันทพร นภาพงศ์สุริยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 089-2948288 074-286982    
19 นางสาว พิกุล แก้วน้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 086-7493060   074-212841  
20 นางสาว จรัสศรี สุวลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักวิจัยและพัฒนา 087-3934510 074-286942    
21 นาง กันยปริณ ทองสามสี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพ 086-6969163 074-282940 074-282822  
22 นางสาว ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักวิชาการศึกษา   074-282940 074-282822  
23 นางสาว กิตติยา แสะอาหลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักวิชาการศึกษา 085-0807008 074-282940 074-282822  
24 นาง รัตติยา เขียวแป้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บุคลากรชำนาญการ 089-6533331 074-282056 074-558903  
25 นาย ขวัญชัย แก้วเอื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักวิชาการศึกษา 089-7355440 074-282064 074-446930  
26 นางสาว ฐิติรัชต์ ไม้เรียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักวิชาการศึกษา 081-7633678 074-282065 074-446930  
27 นาง ประภัสสร สุขพฤกษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์ 081-5410054 074-282104 074-282111  
28 อาจารย์ ชุติกาญจน์ บุญอยู่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี อาจารย์ 083-5343411      
29 นาง นวมน จันทร์กลิ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ 089-8762207      
30 นาย เรวัต รัตนกาญจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 089-7399420 073-331304 073-312232  
31 นาย อะห์หมัด ยี่สุ่นทรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี อาจารย์ 089-7335705 073-331305 073-348726  
32 นางสาว สุกัญญา มุกดามนต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 081-7667964 073-313928 ต่อ 1781 073-313926  
33 นาย อุสมาน สารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี อาจารย์ 081-9577313 073-335131 073-335131  
34 นาง เบญจนาฏ ดวงจิโน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 081-7985672 073-312293 073-312293  
35 นางสาว อมรพรรณ พัทโร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการ 086-6958040 073-331300 073-333587  
36 นาย จรัส ชูชื่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี ผช.รองอธิการบดี วข.ปัตตานี 081-5416009      
37 อาจารย์ พัชรินทร์ เทพสุวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี นักวิชาการศึกษา 084-2523667 073-331250 073-331250  
38 นาง วิภา วังศิริกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์          
39 นางสาว นิศิดา อุตมารัตน์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์          
40 รศ. วิชิต เรืองแป้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา          
41 ผศ. อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา          
42 อาจารย์ ศิริชัย นามบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา          
43 นาย นิธิ พลไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา          
44 นาย อิบรอฮีม อาแล มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา          
45 นาย อัมพร มนมิตร มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา          
46 นาย มูฮำหมัดรุสดี สะอุ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา          
47 นาย คอเหล็ด หะยีสาอิ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา          
48 นาย ปรัชญา บินหมัดหนี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา          
49 นาย อับดุลกอนี เต๊ะมะหมัด มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา          
50 นาย อับดุลมาลิก โต๊ะแว มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา          
51 นาย ไซดี อารง มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา          
52 นาย อนุวัติ วอลี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา          
53 นาย ฆอซาลี เบ็ญหมัด มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา          
54 นาย กอมารุดิง โซ๊ะนิยาดะ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา          
55 นาย อาพันดี หะซัน มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา          
56 นาย ฮัสบุลเลาะ ตาเฮ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา          
57 นาย ยะโก๊ะ แดเบาะ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา          
58 นาย อิสมาแอ อัลอาดามีย์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา          
59 อาจารย์ รัชนีย์ ศรีศักดา มหาวิทยาลัยทักษิณ          
60 อาจารย์ พจนีย์ ทรัพย์สมาน มหาวิทยาลัยทักษิณ          
61 อาจารย์ ธนารัตน์ รักกมล มหาวิทยาลัยทักษิณ          
62 นางสาว สุวารี คลองโคน มหาวิทยาลัยทักษิณ          
63 อาจารย์ สุธาสินี บุญยพิทักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ 081-3688587 074-322521 074-322521  
64 นางสาว บุศริน จันทะแจ่ม มหาวิทยาลัยทักษิณ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 089-7372368 074-443951 074-443951  
65 นางสาว สาวิตรี สัตนายุทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นักวิชาการระดับชำนาญการ 081-2774043      
66 นางสาว สายพิณ วิไลรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 089-9595487 074-443905 074-443905  
67 นาง เจนจิรา วิศพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เจ้าหน้าที่บริหาร 089-4634928 074-609699 074-609699  
68 นาย เสนอ สะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 081-5953118 074-317162 074-317163  
69 นาง ปาลิตา เอกอุรุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจารย์ 089-7327594 074-313718 074-313717  
70 นาง ทรงนคร การนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจารย์ 081-4780680 074-317180 074-317181  
71 นาย สุรศักดิ์ ชูทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 089-1725057 075-329936 075-329936  
72 นางสาว สุพัตรา คำแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจารย์ 083-1038264 075-773139 075-773139  
73 สพ.ญ. เมธาสุ จันทร์รอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 083-3931387      
74 นางสาว จามรี สินจรูญศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจารย์ 086-9461995 075-754084 075-754023  
75 นาง วันดี นวนสร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หัวหน้าสาขาวิชาทั่วไป 086-6927864 074-584240 074-584240  
76 อาจารย์ ทวีสิน นาวารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาจารย์ 086-3111788 074-336949 074-336550  
77 อาจารย์ ระพีพันธ์ เผ่าชู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่          
78 อาจารย์ วฤณดา วงศ์โรจน์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 081-9900746 074-206300 ต่อ 248 074-200366  
79 นางสาว อารี สาริปา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา          
80 นาย นวุธ ถาวรจิตต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์        
81 นางสาว กนกวรรณ สุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์        
82 นาง อภิษฎา  พิศสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์        
83 อาจารย์ ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์        
84 นางสาว จรรยา  ชูจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์        
85 นางสาว นสิกานต์  ยี่เส่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์        
86 นางสาว วารุณี  หมื่นยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์        
87 นางสาว อุษณีย์ ชนะวรรโณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย        
88 นาง รุ่งนภา อัครบวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย        
89 นางสาว กุสุมา  อชิรเสนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์        
90 อาจารย์ สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร        
91 ผศ. กมล ส่งวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ        
92 นาย ชลิตร  รัตนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ        
93 นางสาว ชูศรี  วังศานุวัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ        
94 นาง อัญชลี  วีระสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ        
95 นาง อภินันท์  ปานเจี้ยง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยตรวจสอบภายใน        
96 นาย คมกริช  ชนะศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองกิจการนักศึกษา        
97 ผศ. กร  ศรเลิศล้ำวาณิช     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์        
98 รศ. อาซีซัน  แกสมาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
99 ผศ. สุใจ  ส่วนไพโรจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์        
100 ผศ. พรเทพ  เมืองแมน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์        
101 อาจารย์ ฐิติมดี อาพัทธนานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์        
102 นาย บาดือรี  ดอคอ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา        
103 นางสาว สุธิกา  วาระหัส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะรัฐศาสตร์        
104 นางสาว เจ๊ะมัยฮัน มาหิเละ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์        
105 ผศ. นภดล   ทิพยรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์        
106 นาง รวีวรรณ  ขำพล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิทยบริการ        
107 นาง ธวัลรัตน์  ว่องกมลปฏิญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี กองธุรการ วิทยาเขตปัตตานี        
108 นางสาว กุลนันทน์ ศรีเจริญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี กองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี        
109 นาย วีระพงศ์ อาภารัตนคุณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี กองแผนงาน วิทยาเขตปัตตานี        
110 นางสาว ศลิษา  เลี่ยมสุวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี        
111 นางสาว ทัศนีย์ ฤกษ์สโมสร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี        
112 นางสาว สุลาวัลย์  สุขลิ้ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง        
113 นาง กาญจนลักขณ์ เพชรชนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี        
114 นาง ปฐมา อาแว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี กองแผนงาน วิทยาเขตปัตตานี        
115 นางสาว พิมลพัชร เอียดเนตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต        
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2556