mua.gif
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วันที่ 27 มกราคม 2554)
ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล สถาบัน ประวัติ
1 นาง ปิยนุช ขุนสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
2 นาง จิราพร  อรชร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
3 นาง ศศิรัศมิ์ ประสาทแก้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
4 นาย ชัยรัตน์ แซ่สุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
5 นางสาว ดวงพร  วงษ์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สุราษฎร์ธานี  
6 นางสาว จุฑามาส  แสงอาวุธ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สุราษฎร์ธานี  
7 นาง สายทิพย์  รัตนพาหุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
8 นาย อภิศันย์  ศิริพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
9 นาง ทัศนีย์  พาเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   
10 นาย อนุชา แซ่เจียม สถาบันการพลศึกษา วข.ตรัง  
11 ผศ. พวงน้อย  โลหะขจรพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
12 นาย ชำนิ  กิ่งแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
13 นางสาว อัญชลี  อุปการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
14 นางสาว ถาวรินทร์ คงมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
15 นาย สมโชค ราศรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
16 นางสาว อุษา คะเณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
17 นางสาว เสาวภาคย์  เพชรฤทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
18 นางสาว กิตติลักษณ์ ศรีอ่อน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
19 นางสาว จุฑาพร  รัตนมุสิก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
20 นางสาว มณฑาทิพย์  แคนยุกต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
21 นางสาว กัลยา  ไอยรา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
22 ผศ. ชญานิศ  ลือวานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
23 ผศ. ทวีพร ณ นคร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
24 นาย ธนวัฒน์ ตรีรัตนวิกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
25 นางสาว ธัญญานันท์ สุรีรัตนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
26 นาย สมควร  เพชรเหมือน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
27 นาย ขจรเดช  เจริญพร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
28 นางสาว วาสนา แย้มพราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
29 นางสาว วัจมัย  สุขวนวัฒน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี  
30 นาง ปณิดา พุ่มพุทธ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  
31 นางสาว รสติกร  ขวัญชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  
32 พลฯ หญิง สุเพ็ญ  บัวชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
33 นาง นันทนา  เดชเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
34 นางสาว รัศมิ์ลภัส  ขุนทองจันทร์ (สุวรรณรัตน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
35 นางสาว เยาวลักษณ์  กากแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
36 นาย ธีระยุทธ์  ขุนศรีแก้ว วิทยาลัยตาปี  
37 นาย สุรินทร์  ทองแท่น วิทยาลัยตาปี  
38 นาย กันตพีร์  ถิรกานน วิทยาลัยตาปี  
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2554