mua.gif
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553)
ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล สถาบัน ประวัติ
1 ผศ. กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
2 นาง พรพรรณ  นินนาท มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
3 นาง จารุวรรณ  สุนทรเสณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
4 ผศ. นพรัตน์  สรวยสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
5 ผศ. นภดล  เชนะโยธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
6 ผศ. ดวงพร  ภู่ผะกา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
7 นาง พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
8 ผศ. สมศักดิ์  คำมา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
9 ผศ. จารุวรรณ  สิงห์ม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
10 ผศ. ศิริวัฒน์  จิระเดชประไพ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
11 ผศ. วงเดือน  ไม้สนธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
12 ผศ. นิสา  เมลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
13 นาง วิไลวรรณ  สุนทรายุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
14 นาย โชติ เนืองนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
15 ผศ. โอภาศ อินทรวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
16 นางสาว ขวัญศิริ  เจริญทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
17 ผศ. จิตติมา  สิงหธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
18 ผศ. ชลอ  ดวงดารา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
19 รศ. นงนุช  วงษ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
20 นาง อาภากร  มินวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
21 ผศ. วิโรจน์  อิ่มเอิบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
22 รศ. พิชัย  สราญรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
23 ผศ. บังคม  นิลรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
24 ผศ. พัฒนพงศ์  ระเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
25 นาย สง่า  สืบเพ็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
26 นาย เดชา  วงศ์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
27 นาย ปัญญา  วงศ์ต่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
28 นาย สินาด  โกศลานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
29 นาง ฉวี  สิงหาด มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
30 นาง ปัญญณัฐ  ศิลาลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
31 นาย พิศิษฐ์  ชัยสุวรรณถาวร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
32 น.ส. เสาวนีย์  วรรณประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
33 น.ส. สุทธินันท์  โสตวิถี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
34 น.ส. กรรณิการ์  โห้ยสิ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
35 ผศ. สุพร  สังข์สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
36 ผศ. ปาริชาติ  หงส์เกียรติขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
37 ผศ. สมบูรณ์  ไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
38 ผศ. วัฒนา  เดชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
39 นาย อรรถกร  คำฉัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
40 ผศ. อุดม  เครือวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
41 ผศ. รุจิเรข  ปราชญากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
42 น.ส. ศุทธินี  เมฆประยูร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
43 นาย วิญญู  ภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
44 น.ส. วิชลัดดา  อุ่นสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
45 น.ส. เดือนเต็ม  ทองเผือก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
46 รศ. บรรจบ  วงษ์พิพัฒน์พงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
47 ผศ. อุรพงศ์  คันธวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
48 รศ. พรทิพา  นิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
49 ผศ. กรรณิการ์  เผือกนำผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
50 ผศ. เกศินี  กูลพฤกษี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
51 ผศ. นิภา  วงษ์พิพัฒน์พงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
52 ผศ. ประสาน  ธัญญะชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
53 นาง นวรัตน์  นักเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
54 น.ส. เบญจพร  ประจง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
55 น.ส. กนกวรรณ  อยู่ไสว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
56 น.ส. ปรอยฝน  วงศ์ชาวจันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
57 ผศ. ชลพรรณ  ออสปอนพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
58 นาย วิสันต์  พูนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
59 นาง วันดี  โชคช่วยพัฒนากิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
60 นาย นคร  เผือกนำผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
61 นาย สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
62 นาง คณิศร  สามสี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
63 น.ส. ทรรศนีย์  วันชาดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
64 นาย กฤษณ์ตินทร์  รักษาคำ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
65 นาง จิราพร  ระโหฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
66 นาง ณพัชร์วดี  หงษ์ทอง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
67 นาย ธ.ธง พวงสุวรรณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
68 นาง ปาริชาติ คุณปลื้ม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
69 นาย พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
70 นาง ณิชาภา เทียมคลี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
71 ผศ. พูนทรัพย์ วัจนสุนทร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
72 รศ. กาญจนา  มณีแสง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
73 นางสาว พีรญา  สูงเนิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
74 นาง ยุพาพร  ฉัตรวุฒิชัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
75 นางสาว ศรัณยา  หนูเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
76 ผศ. เฉลิมวงศ์  วัจนสุนทร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
77 นาย สิทธิชัย  อิ่มอ่อง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
78 นาย ปรีชา  ธีระวิทย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
79 นาย นรินทร์  พนาวาส มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
80 นาย บรรพต  ปานจันทร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
81 ผศ. สุเทพ  อุสาหะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
82 นางสาว รัชนี  วัฒนะกุล มหาวิทยาลัยเอเชียน ชลบุรี  
83 นาง เสาวภาคยิ์  ขำรักษา วิทยาลัยการสาธาณสุขสิรินธร ชลบุรี  
84 นาง กฤษณา  ราชู วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี  
85 น.ส. รอยีน๊ะ  กะแลแปะ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ระยอง  
86 ว่าที่ ร.ต.หญิง วรรณพร  นิลสดใส วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ระยอง  
87 นาย ธวัชชัย  สุขเจริญโกศล วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ระยอง  
88 นาง เพ็ญพรรณ  ขจรศิลป์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  
89 นาง ขวัญตา  เพชรมณีโชติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  
90 น.ส. ดวงเพ็ญ  เรือนใจมั่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  
91 นาง พรทิพา  ทักษิณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  
92 นาง มนัสวี  จำปาเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  
93 นาง คนึงนิตย์ พงษ์สิทธิถาวร วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  
94 นาง นันทวัน  ใจกล้า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  
95 นาย ปิ่นนเรศ  กาศอุดม วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  
96 นาง วารุณี  สุวรวัฒนกุล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  
97 นาย เทวินทร์  จันทรศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
98 นางสาว อรทัย  แสงธำรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
99 นาย ปิยะชาติ  โชคพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
100 รศ. จันทนี  เพชรานนท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
101 รศ.ดร. ดุษณี  ธนะบริพัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
102 ผศ. ปิยะ  ศุภวราสุวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
103 นาย สันติ  ตันตระกูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
104 นาย ประเสริฐ  เคนพันค้อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
105 นาง จิตราพร  กังสวัสดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
106 นาง จำลอง  กิ่งช้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
107 ผศ. นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
108 น.ส. สุจิตรา  สุคนธมัต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
109 ผศ. วราพร  เหลือสินทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
110 รศ. พีระวุฒิ  สุวรรณจันทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
111 น.ส. อัชณี  พลพงษ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
112 ผศ. จิราภรณ์  อินทราไสย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
113 น.ส. ปทุมทิพย์  สังขพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
114 นาง ปรานอม  เอี๊ยบศิริเมธี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
115 นาง วิมลวรรณ  บุรจรรย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
116 น.ส. รุจริน  ลิ้มศุภวานิช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
117 นาย จตุพักตร์ แก้วทาสี สถาบันการพลศึกษา  
118 นาง สุนีย์ นาคเงิน สถาบันการพลศึกษา  
119 นาย อนุชา แซ่เจียม สถาบันการพลศึกษา  
120 นาย สุเทพ เมยไธสง สถาบันการพลศึกษา  
121 นาง เบญจพร ไพจิตรสัตยา สถาบันการพลศึกษา  
122 นาง นิโลบล สัตยานุมัฏฐ์ สถาบันการพลศึกษา  
123 นาง เอื้อมพร นาควงศ์ สถาบันการพลศึกษา  
124 นาง พรสวรรค์ สระภักดิ์ สถาบันการพลศึกษา  
125 รศ. ชารี  มณีศรี ข้าราชการบำนาญ  
126 รศ. เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
127 รศ. เกษม  พิพัฒน์ปัญญานุกุล มหาวิทยาลัยบูรพา  
128 นาง เวธกา กลิ่นวิชิต มหาวิทยาลัยบูรพา  
129 นางสาว แววตา ทองระอา มหาวิทยาลัยบูรพา  
130 ผศ. นวลศรี เด่นวัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา  
131 นาง นิตยา ปานเพชร มหาวิทยาลัยบูรพา  
132 นาย ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
133 นางสาว พวงทอง  อินใจ มหาวิทยาลัยบูรพา  
134 ผศ. สมถวิล จริตควร มหาวิทยาลัยบูรพา  
135 นาย สรร กลิ่นวิชิต มหาวิทยาลัยบูรพา  
136 นาย สุทธิธัช  คนกาญจน์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
137 ผศ. วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล มหาวิทยาลัยบูรพา  
138 ผศ. ระพินทร์ ฉายวิมล มหาวิทยาลัยบูรพา  
139 นางสาว ภารดี ปลื้มโกศล มหาวิทยาลัยบูรพา  
140 นางสาว ภัทรมน  สาตรักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
141 นาง ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล มหาวิทยาลัยบูรพา  
142 นาง พรทิพย์  พันธุ์ยุรา มหาวิทยาลัยบูรพา  
143 นาย มานะ เชาวรัตน์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
144 นางสาว สุปราณี ธรรมพิทักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2554