mua.gif
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (วันที่ 5-7 มิถุนายน 2555)
ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล สถาบัน ขึ้นทะเบียน ประวัติ
1 ร.ต.ท.หญิง กนกอร โพธิ์พันธราช โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 14082555  
2 พ.ต.ต. สาธิต ชลชาญกิจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 14082555  
3 พ.ต.ต. อัครวัฒน์ วรวานิช โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 14082555  
4 พ.ต.อ.หญิง จิราพร พวงอินทร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 14082555  
5 พ.ต.ท.หญิง ศิริพร ลือวิภาสกุล โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 14082555  
6 พ.ต.ต. กฤษณพงศ์ พูตระกูล โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 14082555  
7 พ.ต.ต. พิชศาล พันธุ์วัฒนา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 14082555  
8 ร.ต.ท.หญิง ดวงรัตน์ อาษาสนา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 14082555  
9 พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช ศรีสรานุกรม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 14082555  
10 พ.ต.ท.หญิง ภัคสกุล นาคจู โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 14082555  
11 ร.ต.ต.หญิง ธันย์วรัชญ์ เมฆเมืองทอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 14082555  
12 ร.ต.ต. อานนท์วัฒน์ ตะนะทิพย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 14082555  
13 ร.ต.อ. กิตติกร เนียมสอน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 14082555  
14 พ.ต.ท. ธรรมนูญ กิติกุล โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 14082555  
15 พ.ต.อ. พีร์นิธิ สวัสดิ์รักษากุล โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 14082555  
16 พ.ต.ต.หญิง สุภิญญา สิริโชดก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 14082555  
17 พ.ต.ต. วัชรพล ศรีปักษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 14082555  
18 พ.ต.ต.หญิง กนกดารา รดาวดีกิรติ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 14082555  
19 ร.ต.ท.หญิง สุกัญญา อุนทะยานนท์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 14082555  
20 ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง ภมรวัลย์ เทียนเนียม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 14082555  
ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2555