mua.gif
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (วันที่ 30-31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2554)
ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล สถาบัน ขึ้นทะเบียน ประวัติ
1 นาง จิราภรณ์ สัพทานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
2 รศ. อรวรรณ เคหสุขเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
3 นาง สุภาพร จันทร์คง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
4 ผศ. อนุรักษ์ นวพรไพศาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
5 นาย นัทธร นามแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
6 นาง อำไพ แสนหมื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
7 นาง จันทนา วงศ์หาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
8 นางสาว จำนง แก้วเพ็ชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
9 นาง ประภาพร นันทการัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
10 นางสาว ณัฐกฤตา ยังดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
11 นางสาว วารุณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
12 ผศ. เขมชาติ สุรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
13 รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
14 นาย เจริญรัตน์ จรัสรัชวานิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
15 อาจารย์ ปทุมทิพย์ ต้นทับทิมทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
16 นาย ธรรมมา เจียรธราวานิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
17 นาย ชาติสยาม ธรรมจินดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
18 นางสาว บังอร กัณฑ์บุญมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
19 ผศ. โสริยา ชิโนดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
20 นางสาว จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
21 นางสาว ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
22 นาย ธรวิทย์ ลายิ้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
23 ผศ. ภาวนา ชลาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
24 นางสาว อัญชลี เรืองเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
25 นางสาว รินทร์ลภัส รังษีชัยวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
26 นาง สมคิด รักษาทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
27 นางสาว นิภาพร อาจหาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
28 นางสาว วรรณา ชวนประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
29 นางสาว นุชนารถ  มีสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
30 นางสาว กนกวรรณ วอนเพียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
31 นางสาว ธัญรดี พ่วงแพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
32 นาย ศักดิ์ชัย จันทะแสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
33 นางสาว ปิยธิดา สาโรวาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
34 นางสาว จินตนา มณีใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
35 นาย กฤษดา ทาสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
36 นางสาว ณัฐพร วิทย์สหมุนี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
37 นางสาว ณิชชาอร ชูเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13012555  
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2555