mua.gif
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วันที่ 21 ธันวาคม 2553)
ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล สถาบัน ประวัติ
1 ผศ. ญาณัน  อุ่นอารีย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
2 ผศ. ชุติมา  ธรรมรักษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
3 นาย ดนัย  ลิสวัสดิรัตนากุล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
4 นางสาว บุญญาพร มารุ่งเรือง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
5 นางสาว ดุสิตา  แก้วดรุณี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  
6 นาง สุนีย์  คุรุธัช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
7 ผศ. กิตติธัช  สุนทรวิภาต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
8 ผศ.  พันธุ์จง  หาญวิวัฒนกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
9 รศ. พิมพ์อำไพ เวนเซล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
10 รศ. นพ. วิวัฒน์  พุทธวรรณไชย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
11 ผศ. สมชาติ  แตรตุลาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
12 ผศ. ดนัย  วันทนากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
13 รศ. โดม  สิทธิเวทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
14 ผศ. ลักษมี คงลาภ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
15 นาย ภาสพิรฬห์  ศรีสำเริง มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
16 นาย พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  
17 ผศ. พรพิมล  จันทร์วิโรจน์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
18 นาย ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
19 ผศ.ร.ต.หญิง  วรรณี  ศุขสาตร มหาวิทยาลัยรังสิต  
20 นาง นพวรรณ เชาว์ดำรงสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
21 ผศ. พนิตา  โสต้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
22 ผศ. มณีรัตน์  ลิ่มสืบเชื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
23 น.ส. เต็มใจ  มนต์ไธสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
24 น.ส. รุ่งนภา  โนรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
25 นางสาว วนิดา  อัญชลีวิทยกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
26 นาย สรพล  จิระสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
27 น.ส. โชติกา  เขียนนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
28 น.ส. นภาพร  ยิ่งหาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
29 น.ส. ฝอยทอง  สาครวรรณศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
30 นาย พิบูลย์  พูม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
31 นาย สนธยา  เจริญศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
32 น.ส. วนัสนาฏ  ประพาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
33 นาย ฐิติวัฒน์  นงนุช มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
34 นาง ราณี อมรินทร์รัตน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
35 นางสาว จิราภรณ์ ชมยิ้ม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี  
36 นางสาว จิราวรรณ เนียมสกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี  
37 นาย ชัชทพงษ์ เชื้อดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี  
38 นาย ปิ่นปินัทธ์ สัทธรรมนุวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี  
39 นางสาว วันดี บุญเด็ด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี  
40 นาย สมเกียรติ  สมบูรณ์เงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี  
41 น.ส. อุทัยรัตน์  เพ่งผล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี  
42 นาย กมล  ชัยวัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
43 นาย กุศล  สังขนันท์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
44 นาง จิตรลดา  สดุดีพงษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
45 ผศ. จินตวีร์ เกษมสุข มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
46 ผศ. ชาญชัย  ภูริปัญโญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
47 นาง ถิรนันท์ วงศ์วิวัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
48 นาย ธนา สุขวารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
49 นางสาว ธัญชนก จันผะกา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
50 นาย นิมิต บุญภิรมย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
51 นาง ประไพ  เสนาบุญญฤทธิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
52 นางสาว ปิยะธิดา ทองอร่าม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
53 นาง เปรมจิต  เสาวคนธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
54 นางสาว รังสีจันท์  สุวรรณดิ์ทิศกร มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
55 นาย วรัชญ์ ครุจิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
56 นางสาว วรากร ใช้เทียมวงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
57 นาง วันเพ็ญ ลงยันต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
58 นาย ศรายุธ ยืนยง  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
59 นาง ศุภิสรา ปลื้มธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
60 นาง สุพักตรา  ศรีเจริญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
61 นาย สุรศักดิ์ มังสิงห์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
62 นางสาว อภิรดี  อำนรรฆมณี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
63 น.ส. อรนิษฐ์  แสงทองสุข มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
64 นางสาว อรนุช  อุตสาหะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
65 ผศ. อัจฉราพร  โชติพฤกษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
66 น.ส. เครือทิพย์  เจียรณัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
67 รศ. จิตตินันท์  เดชะคุปต์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
68 นาย ชัยวัฒน์  น่าชม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
69 รศ. ชุษณะ  รุ่งปัจฉิม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
70 รศ. พาณี  สีตกะลิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
71 ผศ. รัชนีกูล  ภิญโญภานุวัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
72 นาย วนัส  ปิยะกุลชัยเดช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
73 รศ. วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
74 นาย สรายุทธ  ยหะกร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
75 รศ. สัจจา  บรรจงศิริ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
76 น.ส. ธนบูรณ์  ธนารักษ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
77 รศ. วาริณี  เอี่ยมสวัสดิกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
78 นาย อรุณ  ภูพิชญ์นันท์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
79 น.ส. สุนทรี  เฉลิมพงศธร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
80 นาง อรอนงค์  อมรพินิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
81 นพ. ชิตพงษ์  สัจจพงษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
82 พญ. พนิดา  มุกดีพร้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
83 น.อ.หญิง ประอร  สุนทรวิภาต โรงเรียนนายเรือ  
84 นางสาว จิตติมา คล้ายไทย วิทยาลัยดุสิตธานี  
85 นางสาว ณฐมน น้อยจีน วิทยาลัยดุสิตธานี  
86 นางสาว ศุภลักษณ์ โกมะหะวงศ์ วิทยาลัยดุสิตธานี  
87 นางสาว อรพิน  สุขอุทัย วิทยาลัยดุสิตธานี  
88 น.ท.หญิง ดลฤดี  โรจน์วิริยะ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  
89 น.ส. ติงติง  สุธาชีวะ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  
90 อาจารย์ ธัญญา  สุพรประดิษฐ์ชัย สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  
91 นาง ธันยนันท์  เลียนอย่าง สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  
92 นาง นพมาศ  ปลัดกอง สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  
93 นาย นิธิภัทร  กมลสุข สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  
94 นาง พัชราภา  อินทพรต สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  
95 นาย วินัยชาญ  สรรพโรจน์พัฒนา สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  
96 นาย อดิศร  แขกซอง สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  
97 น.ส. ปัทมา  หมัดนุรักษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
98 นาง ภาวณา  เขมะรัตน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
99 นาง เพ็ญศรี  ทิพย์สุวรรณกุล สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  
100 รศ. ชาติชาย  อิสรัมย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี  
101 นาง ไพลิน  นุกูลกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
102 น.ส. อรวรรณ  พรรณบัวหลวง มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
103 นางสาว กฤติกา ลีลาพตะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2554