mua.gif
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วันที่ 11 มกราคม 2554)
ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล สถาบัน ประวัติ
1 ผศ.พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2 รศ.ทญ. นีรชา  สารชวนะกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3 ผศ. เบ็ญจะ  นิสสัยสุข มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
4 ผศ. เจษฎา  สุทธิอุดม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
5 ผศ. ปราณี  สวัสดิสรรพ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
6 นาย วุฒนิพงษ์  วราไกรสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
7 นาย อุกฤษฏ์  ตู้จินดา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
8 ผศ. กัญจนี  ญาณะชัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
9 น.ส. ณัฐณิชา  เกื้อลาว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
10 รศ. บัญญัติ  จุลนาพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
11 นาย บุญส่ง  อุดมกิจโกศล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
12 นาง ประไพพรรณ  สาลิตุล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
13 นาง ผกาเพ็ญ  จรูญแสง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
14 น.ส. พัชรินทร์  เกริกฤทธิ์วณิช มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
15 นาย มงคล  กล้าผจญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
16 น.ส. อัสรา  ลิ่มเงิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
17 นาง จิญญา  ธีระศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
18 น.สพ. ทนงศักดิ์  มะมม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
19 สพ.ญ. อารยา  สืบขำเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
20 อาจารย์ ถิรวรรณ  นิพิฏฐกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
21 ผศ. ปัทมา  สุวรรณภักดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
22 รศ. สวนิต อ่องรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
23 นางสาว กัลยรัตน์  หล่อมณีนพรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
24 นาง นัยนันทน์  จงสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
25 ผศ. เพียงจันทร์  จริงจิตร มหาวิทยาลัยรังสิต  
26 ผศ. ศิริวรรณ วาสุกรี มหาวิทยาลัยรังสิต  
27 น.ส. บุษราคัม  สีดาเหลือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
28 นาย กฤช  กาญจนาภา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
29 ผศ. กลอเรีย  วิธีเจริญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
30 ผศ. กีรติ ชยะกุลคีรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
31 นางสาว จรรยา  พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
32 อาจารย์ จักรี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
33 อาจารย์ ชนกพร ไผทสิทธิกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
34 นาง ชมพูนุท อุปพงศ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
35 นาย เชาวลิต มณีศรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
36 นาย ชิษณุ อัมพรายน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
37 ผศ. ธนภณ สมหวัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
38 อาจารย์ บัณฑิต จำรูญวงศ์สกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
39 ผศ. ปัทมา โกเมนท์จำรัส มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
40 นาง ปิยากร  หวังมหาพร มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
41 นางสาว ผกาวรรณ ศรีสุทธางกูร มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
42 นาย พีรพัฒน์ พรหมมาศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
43 นาง ยุวดี เครือรัฐติกาล มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
44 นางสาว รองเอก วรรณพฤกษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
45 นาง รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
46 นาย วิชิต  อิ่มอารมย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
47 รศ. สมทรง  สีตลายัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
48 นาย สรพล บูรณกูล มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
49 นางสาว สละ  แย้มมีกลิ่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
50 อาจารย์ สุบิน ยุระรัช มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
51 นาง สุภาวดี ฮะมะณี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
52   สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
53 ผศ. โสภณ เจริญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
54 นาย โสภิต  ภาโนมัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
55 น.ส. เสาวลักษณ์  เลิศวรสิริกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
56 นาย อดุลย์  พัฒนภักดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
57 นางสาว อนพัทย์ หนองคู มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
58 ผศ. อำนาจ  วังจีน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
59 นาง จิณดา  เตชะวณิช มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
60 นาย พิชญา  ทองอยู่เย็น มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
61 นาย สุภาค สิทธิทองแพง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี  
62 รศ. พงศ์พันธุ์  เธียรหิรัญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
63 นาง พรทิพย์  ทองคำ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
64 น.ส. มนัญญา  ศรีวิโรจน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
65 นาง วิยะดา  วรธนานันท์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
66 รศ. สมพร  พุทธพิทักษ์ผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
67 รศ. สำรวย  กมลายุตต์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
68 รศ. สุภมาส  อังศุโชติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
69 ผศ. ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
70 นาย วศิน  ธรรมานุบาล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   
71 นาง รัชชาภรณ์  รัตนกุมมา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   
72 น.ท.หญิง จุฬาวลัย สุระอารีย์ โรงเรียนนายเรือ  
73 น.อ.รศ. นเรศ เพ็ชรนิน โรงเรียนนายเรือ  
74 นางสาว ชุติมา  แสงดารารัตน์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  
75 นาง ณิชาภา  วุฒิวัฒน์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  
76 นางสาว นวภัสภร พลอยบ้านแพ้ว วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  
77 นาง พรรณวดี สนธิทรัพย์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  
78 นางสาว มยุรา  นพพรพันธุ์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  
79 นางสาว สุดารัตน์  สุวารี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  
80 นางสาว อริสา ภูริวัฒน์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  
81 นาง กมลรัตน์  เทอร์เนอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี  
82 พ.อ.หญิง เบญจมาศ บุญรับพายัพ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
83 พ.อ.หญิง สมใจ ทรัพย์พ่วง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
84 น.ท.หญิง ภัทรภรณ์  ภัทรโยธิน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  
85 นางสาว ทิพย์สุดา หมื่นหาญ วิทยาลัยราชพฤกษ์  
86 อาจารย์ ใจชนก  ภาคอัต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
87 ผศ. ณดา  จันทร์สม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
88 รศ. ระวีวรรณ  เอื้อพันธ์วิริยะกุล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
89 รศ. วิชัย  อุตสาหจิต   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
90 รศ. พรพิมล  ม่วงไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
91 ผศ. ทวิดา  กมลเวชช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
92 รศ. พอพันธ์  วัชจิตพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
93 อาจารย์ พัชราพร รัตนวโรภาส มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
94 นาย วิภาส ทองสุทธิ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
95 อาจารย์ ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2555