mua.gif
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2554)
ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล สถาบัน ขึ้นทะเบียน ประวัติ
1 ผศ.น.สพ.ดร. สุรพล  พหลภาคย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
2 นาย ภูริทัต  ยอดเพ็ชร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
3 นาย แสน  ไชยบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
4 นาย เจตน์  จารุพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
5 นางสาว รจนา  แสงตาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
6 นาย วรวุฒิ  ภักดีบุรุษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
7 นางสาว พัตราพร  จอมเมืองบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
8 นางสาว ปนัดดา  สุขสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
9 นางสาว สุพรรณา  พราวแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
10 นาย ชนกานต์  สุวรรณทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
11 นางสาว สรัญญา  ลำลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
12 ว่าที่ร้อยตรี ปิยะปทีป  แสงอุไร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
13 นางสาว ธัญลักษณ์  สมพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
14 นางสาว มาริสา  มัสตูล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
15 นางสาว อัจฉรา  หัมพานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
16 ว่าที่ร้อยตรี จตุพร  บุญยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
17 นาย  ธนาเสฏฐ์  ผลเงาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
18 นางสาว จันทิมา  ชุลีกราน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
19 นางสาว ศิริพร  จันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
20 นางสาว นุชรีย์  บวชชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
21 นางสาว ยวงทอง  พุ่มแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
22 นางสาว สังวาลย์  สิทธิธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
23 นาย อภิชาติ  ถาวรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
24 นาย นิวัฒน์  สนสกล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
25 นาย สนชัย  ทับไทร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
26 นาย สัมพันธ์  รุ่งฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
27 นาย ฉกาจ  ลอยทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
28 นางสาว อุไร  รื่นฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
29 นางสาว รุ่งรัตน์  ดวงสร้อยทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
30 นาย ฑิตะชัช  มนตรีกุล ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 24022555  
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555