mua.gif
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 22 ธันวาคม 2553)
ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล สถาบัน ประวัติ
1 นาย พงศ์ปณต  หาญพิพัฒน์พงศา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  
2 นางสาว ลดานาถ ลิมานวัฒน์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  
3 นาง วนิดา  แฉล้มเขตษ์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  
4 นาย ดำรงค์  สมมิตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
5 นาย ทรงพล  รื่นสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
6 น.ส. พฤกษา  ดวงผาสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
7 นาย ประวิทย์  สิงห์โตทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
8 รศ. ไพโชค  ปัญจะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
9 นาง สุนิษา  ทาทอง มหาวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิก  
10 นาง สมพร  อุตสาหรัมย์ มหาวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิก  
11 น.ส. กนิษฐา  อ่อนศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
12 น.ส. กรวิกา  สุทธิโอฬาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
13 นาย กรวีร์  ว่องวิทย์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
14 ผศ. กาญจนา  คูวัฒนะศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
15 น.ส. กิดานันท์  ชำนาญเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
16 ผศ. ขวัญจิต ภิญโญชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
17 น.ส. คนึงนิต  ปทุมมาเกษร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
18 น.ส. จิราวรรณ  จันทะวงศ์ฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
19 ผศ. เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
20 นาง ชญานี  อ่ำประชา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
21 ผศ. ชนม์นิภา  วรกวิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
22 นาง ชมพูนุช  ตันพานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
23 น.ส. ชยาภา  อัตชู มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
24 นาย ฐิติวัสส์  สุขป้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
25 นาย ณัฏฐกรณ์  ปะพาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
26 นาย ติณณ์  วิไลขำ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
27 น.ส. เตือนใจ ชินฮาด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
28 นาย ธนัญชย์  พันพึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
29 นาย ธรรมรัตน์  โถวสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
30 น.ส. นภัสสร  ดื่มสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
31 รศ. นภาพร  สิงหทัต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
32 น.ส. นันทินี  สุดโททอง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
33 น.ส. นาวินี  รอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
34 นาย บุญชัย  ลาภศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
35 นาย ปฐมพงศ์  กุกแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
36 นาง ปนัดดา  สกุลขอเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
37 ผศ. ประภาพร  ภูริปัญญาคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
38 น.ส. ปรางค์มณี  เดชคุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
39 น.ส. ปิยนันท์  ปานนิ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
40 น.ส. ปุณณภา  เบญจเสวี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
41 ผศ. ผานิตดา  อัจฉริยนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
42 น.ส. พรทิพย์  เทิดบารมี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
43 นาง พิมลรัตน์  วนสัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
44 น.ส. เพ็ญศรี  ลียวัฒนานุพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
45 ผศ. ไพบูลย์ เปานิล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
46 นาง ภัทรวรรณ  ธัญธนาพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
47 นาง มนฤดี ไวทยวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
48 นาง มลฤดี  โตษณีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
49 น.ส. มารยาท  วงษ์พวง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
50 นาย ยุทธนา  เรียนสร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
51 น.ส. ยุพาพร  รัตนจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
52 นาย วรศักดิ์  สืบกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
53 นาง วราภรณ์ นิลนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
54 นาง วิภากมล  งามล้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
55 นาย วิมล  มิระสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
56 น.ส. วิลาวัลย์  โพธิ์ดำกล่ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
57 น.ส. ศรินทร์  ขันติวัฒนะกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
58 ผศ. สถาพร  ถาวรอธิวาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
59 นาย สมเอก  ชุณหประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
60 นาย สมาน  ถาวรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
61 นาง สายพิณ ม่วงนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
62 น.ส. สายสุณี  ประดับนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
63 นาย สิทธิ  วงศ์ทองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
64 นาย สิริพัฒน์  เสวิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
65 น.ส. สุกฤตยา  พุ่มพะเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
66 ผศ. สุณี  ตันติกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
67 ผศ. สุพัตรา  ทรงงามทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
68 รศ. สุภาคย์  ดุลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
69 ผศ. สุภาณี  ด่านวิริยะกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
70 น.ส. สุมาลี  ถวายสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
71 ผศ. สุเมธี  กิตติพงศ์ไพศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
72 ผศ. สุรางค์  ธรรมโวหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
73 น.ส. แสงระวี  อิ่มทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
74 น.ส. อนงค์ทิพย์  โตวานิชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
75 ผศ. อรุณลักษณ์  สะอาดศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
76 นาย อุดมศักดิ์  แย้มขะมัง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
77 นาย เอนก  เทียนบูชา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
78 นาง พิสุทธิ์  ปทุมาสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
79 ผศ. นันทวรรณ  เภาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
80 น.ส. กัลยา  ชนะภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
81 นางสาว ประภาวรรณ  สมุทรเผ่าจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
82 นาย ฤทธิไกร  ตุลวรรธนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
83 น.ส. วีณัฐ  ชวนะเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
84 น.ส. ปรางทิพย์  เกตุกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
85 นาง เสาวนีย์  กำเนิดรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
86 รศ. สมบัติ ทีฆทรัพย์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย  
87 น.ส. สุนันทา โทวระ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย  
88 น.อ.หญิง ลำดวน เจริญสมบัติ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  
89 ผศ. นวลนดา  สงวนวงษ์ทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
90 นาง วไลรัตน์  ยุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
91 รศ. รสชงพร  โกมลเสวิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
92 ผศ. อัญชลี  ไสยวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
93 พ.อ. ชะเลง  ฉายวิโรจน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  
94 น.ส. นวพร  สาทประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
95 นาง ภัทราวดี  สุขสุโฉม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554