mua.gif
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันที่ 13 มกราคม 2554)
ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล สถาบัน ประวัติ
1 ผศ. ประพัฒน์ศรี  พันธ์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
iconpdf.gif
2 รศ. สายตา  บุญโฉม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
iconpdf.gif
3 ผศ. นวลจันทร์  สิมะสุวรรณรงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
iconpdf.gif
4 ผศ. สุรินทร์  พงษ์สกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
iconpdf.gif
5 ผศ. ปภาวี  สุขมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
iconpdf.gif
6 ผศ. ปารีณา แอนเดอร์สัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
iconpdf.gif
7 ผศ. สุพิชญ์พงศ์  ภูหวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
iconpdf.gif
8 นาง เพ็ญศิริ  ภูวรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
iconpdf.gif
9 นาย เชิดศักดิ์ ศิริหล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
10 ผศ. ชวน แพงปัสสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
11 ผศ. วศิษฐ  ธีระเจตกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
12 นางสาว พัชรา กิจใบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
13 นางสาว ฐิตาภา เคนหงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
14 นางสาว ชนิดาภา หินเธาว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
15 นาง  ศันสนีย์ ไชยเพีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
16 นาง  รินรฏา ดอนฉนวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
17 นาย สิงขรณ์ ปุเรชะตัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
18 นางสาว กันยารัตน์ พรมทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
19 นาย ภควา ศรีบุญเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
20 ว่าที่ร้อยตรี พลนิกรณ์ ไสวงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
21 ผศ. นัฏพร จิรเจษฎา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
22 นาย พิชญะภาคย์ พิพิธพัฒน์ไพสิฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
23 ว่าที่ร้อยตรี เอกราช ไชยเพีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
24 นางสาว นิภาดา พาภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
25 ผศ. กษิดิ์เดช สืบศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
26 นาย ฤชา ศรีกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
27 นาย ภูริพัส แสนพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
28 นาย ภาคิไนย ภูพวก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
29 นาย จิรายุทธ เนื่องรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
30 นาย พานิชย์ กันชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
31 นาย จิรพันธ์ พิมพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
32 นาย ประยงค์ เสาร์แก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
iconpdf.gif
33 นาง ธนพร  ผิวคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
iconpdf.gif
34 นางสาว ศิรประภา  รัตนจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
iconpdf.gif
35 นาง  บุษบา  นครินทร์สาคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
iconpdf.gif
36 นาย อิทธิกร  นวลเพ็ญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
iconpdf.gif
37 นางสาว อรนภา ศรีโคตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
iconpdf.gif
38 นาย ศักดิ์ดา  สมแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
iconpdf.gif
39 ผศ. ธนประเสริฐ  จุฑางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
iconpdf.gif
40 นาย จิรวัฒน์  ศุภโกศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
iconpdf.gif
41 นางสาว ประภารัตน์  เค้าสิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
42 นางสาว ยุวดี ตปนียากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
43 รศ. วิรัตน์  พงษ์ศิริ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
44 ผศ. สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
45 นาย อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
46 อาจารย์ อุราพร มูลศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
47 ผศ. ฉลาด จันทรสมบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
48 นางสาว รัตน์ดา  อาจวิชัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
49 ผศ. กาญจน์  เรืองมนตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
50 รศ. จีระพรรณ  สุขศรีงาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
51 ผศ. ชุน  เทียมทีนกฤต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
52 รศ. ณรงค์ ป้อมบุบผา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
53 ผศ. ธรินธร  นามวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
54 นาง นุชนาฏ  บัวศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
55 นาง ปัญจภา  สมันจิตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
56 นาง ผ่องอำไพ  จงเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
57 รศ. พร้อมจิตร  ห่อนบุญเหิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
58 นาง พวงทิพย์  ศรีไพรวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
59 ผศ. ศศิธร  แก้วมั่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
60 นางสาว สุมลวรรณ  ชุ่มเชื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
61 ผศ. อนิรุทธ์  โชติถนอม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
62 นาง รุ่งทิพย์ สิงพร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
63 นาง ศิริรัตน์  ดีศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
64 นาย ธนันชัย  คำเกตุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
65 ผศ. บังอร กุมพล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
iconpdf.gif
66 นาย ชนะชัย  อวนวัง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iconpdf.gif
67 นาง มยุรีสิรินทร์  ศิริวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iconpdf.gif
68 นาย ธนรัฐ  ฉัตรดอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iconpdf.gif
69 นาย บัณฑิต  สุวรรณโท มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iconpdf.gif
70 นาย เจริญชัย  ศิริกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iconpdf.gif
71 ผศ. ธีระศักดิ์  ดาแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
iconpdf.gif
72 นางสาว วิไลลักษณ์  ขาวสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
iconpdf.gif
73 นาย ภัทรพล  เมืองขวา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
iconpdf.gif
74 นาย ชาลี เกตุแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
iconpdf.gif
75 รศ. ศรีสุรางค์ ทีนะกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
iconpdf.gif
76 นาย สุวิทย์  นามมหาจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
iconpdf.gif
77 ผศ. ชนิดา ชื่นวัฒนาประณิธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
iconpdf.gif
78 ผศ. สุธินดา  ใจขาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
iconpdf.gif
79 ผศ. อารีรัตน์  วุฒิเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
iconpdf.gif
80 นาง เสาวลักษณ์  ศรีดาเกษ วิทยาลัยการสาธาณสุขสิรินธร ขอนแก่น
iconpdf.gif
81 นาย ชีวิน  อ่อนละออ มหาวิทยาลัยอีสาน
iconpdf.gif
82 นาย พงศกร  ทวันเวช วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
iconpdf.gif
83 นาง จริยาวัฒน์ ปลัดบาง สถาบันการพลศึกษา วข.อุดรธานี
iconpdf.gif
84 นาง เยาวลักษณ์  โพธิดารา มหาวิทยาลัยนครพนม
iconpdf.gif
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554