เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ::               นางสมสมร  วงศ์รจิต
                                                        นางสาวปาหนัน  ชื่นจิตร์

                                                        นายวัชระพงศ์   สมพรชัย
                                                        นางสาววันทณี  เหมวัน
                                                       
นางสาวสุภารัตน์ รุ่งวัฒนสกุล
                                                       
 
                              
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ::     โทรศัพท์
02-354-5577, 02-610-5451, 02-610-5381-2          โทรสาร  02-354-5577, 02-354-5530

  การเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
                                  
                             เอกสารที่ต้องเตรียม
::

                                               1. ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร  ตัวจริง   พร้อมสำเนา 1 ชุด*
                                                               2. ใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript)  ตัวจริง    พร้อมสำเนา 1 ชุด*
                                                               3. ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ของคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาก่อนคุณวุฒิที่ขอให้พิจารณาตัวจริง    พร้อมสำเนา 1 ชุด*
                                                               4. ใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ของคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาก่อนคุณวุฒิที่ขอให้พิจารณาตัวจริง    พร้อมสำเนา 1 ชุด*
                                                               5. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ  ตัวจริง    พร้อมสำเนา 1 ชุด
                                                               6. ทะเบียนบ้าน  ตัวจริง       พร้อมสำเนา 1 ชุด
                                                               7. หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง       พร้อมสำเนา 1 ชุด
                                                                               - หน้าแรกของหนังสือเดินทาง
                                                                               - หน้าประทับตราตรวจคน เข้า-ออก เมือง และ VISA ของประเทศที่เดินทางไปศึกษา

                                                              8.
วิทยานิพนธ์ (หน้าชื่อเรื่องและบทคัดย่อ) (ปริญญาเอก)     พร้อมสำเนา 1 ชุด
                                                              9. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (ปริญญาเอก)  
พร้อมสำเนา 1 ชุด
                                                              10. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
                                                                               - สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล
                                                                               - สำเนาใบสำคัญการสมรส-การหย่า

             หมายเหต ุ* : กรณีใบปริญญาบัตรและใบบันทึกผลการศึกษา(Transcript)ที่มิใช่ภาษาสากลที่มิใช่ภาษาสากล(English)
                                 กรุณาแปลเอกสารดังกล่าวมาเป็นภาษาอังกฤษ โดยได้รับการแปลและประทับตรารับรองเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้
                                 อาทิ สถานกงสุลในประเทศนั้นๆ และถ้าจะสมบูรณ์ถูกต้องควรได้รับการรับรองความถูกต้องจากกองสัญชาติและนิติการ กระทรวงต่างประเทศ
                                                   -  เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งแยกเอกสารตัวจริง และสำเนาออกจากกัน
                                                   -  กรณีให้บุคคลอื่นมาทำการแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจและติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวผู้แทนมาด้วย

                                **  -
 กรณีเทียบคุณวุฒิระดับปริญญาเอก คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาก่อนคุณวุฒิที่ขอเทียบให้นำมาทั้งปริญญาโทและปริญญาตรี   
                                     -
 กรณีหนังสือเดินทางช่วงปีที่ศึกษา ณ ประเทศนั้นๆ สูญหาย ขอให้ท่านแสดงเอกสารหลักฐานการพำนักหรือเดินทางเข้า-ออก ณ ประเทศนั้นๆ
                                        ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในคุณวุฒิที่ขอให้พิจารณา โดยสามารถิดต่อขอรับเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ที่สถานฑูตของประเทศที่เดินทางไปศึกษา
                                        ประจำประเทศไทย หรือที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ กทม.
                                     -  กรณีที่เจ้าหน้าที่ขอเอกสารเพิ่มเติม กรุณายื่นเอกสารภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนด สำนักงานฯ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์
                                        จะให้พิจารณาคุณวุฒิ
                                     -  กรุณาถ่ายสำเนาเอกสารี่ต้องใช้ยื่นเพื่อประกอบพิจารณามาให้เรียบร้อย
                              


                                               
ดาวน์โหลดใบคำร้อง  -: คำร้องขอเทียบวุฒิ (สำหรับบุคคลทั่วไป)
  -:  หนังสือมอบอำนาจ 
                                                Equivalent Qualification Application Form (ฉบับภาษาอังกฤษ บุคคลทั่วไป)

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ พ.ศ.2549   .... คลิกอ่าน 
แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาของบุคลากรสังกัดสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาคุณวุฒิ....คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 
Back to Top

 การรับรองสถาบันการศึกษา (สถาบันอุดมศึกษาของไทย)

                                    เอกสารที่ต้องเตรียม ::

                                  
                1. ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร  ตัวจริง        พร้อมสำเนา 1 ชุด
                                                               2. ใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript)  ตัวจริง        พร้อมสำเนา 1 ชุด
                                                               3. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ  ตัวจริง       พร้อมสำเนา 1 ชุด
                                                               4. ทะเบียนบ้าน  ตัวจริง       พร้อมสำเนา 1 ชุด
                                                               5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
                                                                                - สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล
                                                                                - สำเนาใบสำคัญการสมรส-การหย่า
           หมายเหตุ :
กรณีให้บุคคลอื่นมาทำการแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจและติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวผู้แทนมาด้วย                          

                                           
    ดาวน์โหลดใบคำร้อง  -: คำร้องขอหนังสือรับรองสถาบัน 
    -:  หนังสือมอบอำนาจ 

 
Back to Top
สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ชั้น 8 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
02-354-5577, 02-610-5451, 02-610-5381-2   โทรสาร 02-3545530,02-3545491