iqa/mua
 

<< กลับหน้าหลัก

 
 
 
      รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (คลิก)
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ประธาน)

      รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (กรรมการ)

      รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 28-07-2559

สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ชั้น 8 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 Contact Us :  02-610542-5453,02-6105373-4  :  FAX  02-3545530