สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

 
หมายเหตุ...
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. ระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึง ปี พ.ศ. 2561
 
 

กลับหน้าหลัก

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา : ดาวน์โหลดไฟล์

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
 
 
 
 
 
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
เลขที่ 328 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5631  โทรสาร 02-039-5664 
 

Design by Bhes.